27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/16


2018 m. birželio 14 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA / Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Byla C-395/18)

(2018/C 301/22)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA

Atsakovės: Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar pagal Direktyvos 2014/24/ES (1) 57 straipsnį ir 71 straipsnio 6 dalį draudžiamos nacionalinės teisės normos, kaip antai 2016 m. Įstatyminio dekreto Nr. 50 80 straipsnio 5 dalis, kurioje nurodyta, kad pasiūlymą pateikęs ekonominės veiklos vykdytojas pašalinamas iš viešojo pirkimo procedūros, kai vykstant šiai procedūrai nustatoma, jog yra pašalinimo pagrindas, susijęs su vienu iš trijų jo pasiūlyme nurodytų subrangovų, užuot nustatant konkurso dalyviui reikalavimą pakeisti nurodytą subrangovą?

2.

Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai ir Teisingumo Teismas nuspręstų, kad sprendimas pašalinti pasiūlymą pateikusį asmenį yra vienas iš sprendimų, kurį valstybei narei leidžiama priimti, ar pagal proporcingumo principą, nustatytą ES sutarties 5 straipsnyje, primintą Direktyvos 2014/24/ES 101 konstatuojamojoje dalyje ir Teisingumo Teismo pripažintą bendruoju Europos Sąjungos teisės principu, draudžiama nacionalinės teisės norma, kaip antai 2016 m. Įstatyminio dekreto Nr. 50 80 straipsnio 5 dalis, kurioje numatyta, kad, kai vykstant pirkimo procedūrai nustatoma, jog yra pašalinimo pagrindas, susijęs su nurodytu subrangovu, pasiūlymą pateikęs ekonominės veiklos vykdytojas visais atvejais pašalinamas iš pirkimo procedūros, net kai kiti subrangovai nėra pašalinami ir atitinka reikalavimus paslaugoms, pavestoms pagal subrangos sutartį, teikti, arba kai pasiūlymą pateikęs ekonominės veiklos vykdytojas nurodo, kad atsisako pasitelkti subrangovus, nes pats atitinka reikalavimus paslaugoms teikti?


(1)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014, p. 65).