201808030272049782018/C 294/453892018CJC29420180820ET01ETINFO_JUDICIAL20180613323322

Kohtuasi C-389/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgia) 13. juunil 2018 – Brussels Securities SA versus Belgia riik


C2942018ET3220120180613ET0045322332

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgia) 13. juunil 2018 – Brussels Securities SA versus Belgia riik

(Kohtuasi C-389/18)

2018/C 294/45Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Brussels Securities SA

Vastustaja: Belgia riik

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 23. juuli 1990. aasta direktiivi 90/435/EMÜ eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta ( 1 ) (mis asendati alates 18. jaanuarist 2012 nõukogu 30. novembri 2011. aasta direktiiviga 2011/96/EL eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta ( 2 )) artiklit 4 koostoimes teiste ühenduse õiguse allikatega

tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus, et liikmesriigi ametivõimu haldusnorm, nagu 1992. aasta tulumaksuseadustik ja kuninga 1992. aasta tulumaksuseadustiku rakendusmäärus maksustamisaastale 2011 kohaldatavates redaktsioonides,

milles on valitud maksuvabastuskord (jaotatava kasumi, mida emaettevõtja saab oma osaluse tõttu tütarettevõtjalt, maksustamisest hoidumine), mis seisneb kõigepealt selles, et tütarettevõtja jaotatav dividend arvatakse emaettevõtja maksustatava väärtuse sisse, ja seejärel selles, et see dividend arvatakse maksustatavast väärtusest 95 % osakaalus lõplikult maksustatava tuluna maha,

seetõttu, et emaettevõtja äriühingute maksu arvutamise baasi kindlaksmääramiseks kohaldatakse koostoimes seda Belgia lõplikult maksustatava tulu mahaarvamise korda ja (1) teise mahaarvamise eeskirju, mis kujutavad endast nende haldusnormidega ette nähtud maksusoodustust (mahaarvamine riskikapitali jaoks), (2) õigust arvata maha tagasiteenitava varasema kahjumi jääk, (3) õigust kanda lõplikult maksustatava tulu ülejäägi mahaarvamine, mahaarvamine riskikapitali jaoks ja tagasiteenitava varasema kahjumi jääk edasi järgnevatele maksustamisaastatele, kui nende summa on ühel maksustamisaastal suurem kui maksustatava kasumi summa, ja (4) mahaarvamisjärjekorda, mis näeb järgnevatel maksustamisaastatel ette, et kuni maksustatava kasumi ammendumiseni tuleb sellest kõigepealt maha arvata edasikantud lõplikult maksustatav tulu, seejärel edasikantud mahaarvamine riskikapitali jaoks (mille edasikandmine piirdub „seitsme järgneva maksustamisperioodiga“), seejärel tagasiteenitava varasema kahjumi jääk,

vähendab täielikult või osaliselt tütarettevõtjalt saadud dividendide võrra kahjumit, mida emaettevõtja oleks võinud maha arvata siis, kui dividendid oleks selle maksustamisaasta kasumist, mille jooksul need saadi, pigem lihtsalt välja jäetud (mille tulemusel selle maksustamisaasta maksustatav tulem väheneb ja – kohastel juhtudel – edasikantav maksukahjum suureneb), selle asemel et dividendid selle kasumi hulka arvata ja seejärel neile maksuvabastuseeskirju kohaldada ning maksust vabastatud summat edasi kanda juhul, kui kasum ei ole piisav,

s.t vähendab tagasiteenitava varasema kahjumi jääki, mis võib tekkida maksustamisaastatel pärast maksustamisaastat, mille lõplikult maksustatav tulu, mahaarvamine riskikapitali jaoks ja tagasiteenitava varasema kahjumi jääk ületavad maksustatava kasumi summat?


( 1 ) EÜT L 225, lk 6; ELT eriväljaanne 09/01, lk 147.

( 2 ) ELT L 345, lk 8.