17.9.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 328/27


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 13. júna 2018 – Finanzamt A/B

(Vec C-388/18)

(2018/C 328/35)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca a odporca v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: B

Žalovaný a navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Finanzamt A

Prejudiciálna otázka

Má sa ustanovenie článku 288 prvej vety bodu 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1) v prípadoch úpravy zdaňovania prirážky podľa článku 311 a nasl. smernice 2006/112/ES vykladať v tom zmysle, že na účely výpočtu relevantného obratu v prípade dodania tovaru podľa článku 314 smernice 2006/112/ES sa má podľa článku 315 smernice 2006/112/ES vychádzať zo ziskovej prirážky medzi predajnou cenou, ktorú obchodník požaduje za tovar, a kúpnou cenou?


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.