17.9.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 328/27


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 13. juni 2018 — Finanzamt A mod B

(Sag C-388/18)

(2018/C 328/35)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesfinanzhof

Parter i hovedsagen

Sagsøger og indstævnt: Finanzamt A

Sagsøgt og appellant: B

Præjudicielt spørgsmål

I sager om fortjenstmargenordningen som omhandlet i artikel 311 ff. i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1) skal bestemmelsen i artikel 288, stk. 1, nr. 1), i direktiv 2006/112 fortolkes således, at det med henblik på fastsættelsen af den relevante omsætning ved de leveringer af genstande, der er omhandlet i artikel 314 i direktiv 2006/112/EF, i overensstemmelse med artikel 315 i direktiv 2006/112/EF er forskellen mellem den forlangte salgspris og købsprisen (fortjenstmargenen), der skal lægges til grund?


(1)  EUT 2006, L 347, s. 1.