201808030282049792018/C 294/433862018CJC29420180820LV01LVINFO_JUDICIAL20180611313221

Lieta C-386/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 11. jūnijā iesniedza College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nīderlande) – Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


C2942018LV3110120180611LV0043311322

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 11. jūnijā iesniedza College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nīderlande) – Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Lieta C-386/18)

2018/C 294/43Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Pamatlietas puses

Prasītāja: Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA

Atbildētājs: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Prejudiciālie jautājumi

1.a)

Vai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 508/2014 ( 1 ) (2014. gada 15. maijs) par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 66. panta 1. punktam, ciktāl tajā ir paredzēts, ka Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonds “atbalsta” Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1379/2013 ( 2 ) (2013. gada 11. decembris) par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 28. pantā minēto ražošanas un tirdzniecības plānu sagatavošanu un īstenošanu, dalībvalstij tiek liegts ražotāju organizācijai, kas ir iesniegusi pieteikumu par šādas dotācijas piešķiršanu, norādīt, ka šī dalībvalsts iespēju iesniegt šādu pieteikumu saistībā ar konkrētu izdevumu kategoriju (šajā gadījumā: ražošanas un tirdzniecības plānu sagatavošanas un īstenošanas izdevumi) vai konkrētu laikposmu (šajā gadījumā: 2014. gads) pieteikuma iesniegšanas brīdī nebija paredzējusi nedz tās Eiropas Komisijas apstiprinātajā darbības programmā, nedz valsts tiesību normās par izdevumu atbilstības noteikšanu?

1.b)

Vai, atbildot uz 1.a) jautājumu, ir nozīme tam, ka ražotāju organizācijai atbilstoši Regulas 1379/2013 28. pantam ir pienākums izstrādāt ražošanas un tirdzniecības plānu un pēc tam, kad dalībvalsts ir apstiprinājusi ražošanas un tirdzniecības plānu, šo ražošanas un tirdzniecības plānu īstenot?

2)

Gadījumā, ja uz 1.a) jautājumu tiek atbildēts tādējādi, ka atbilstoši Regulas 508/2014 66. panta 1. punktam dalībvalstij tiek liegts ražotāju organizācijai, kas ir iesniegusi pieteikumu par dotācijas piešķiršanu saistībā ar ražošanas un tirdzniecības plānu sagatavošanu un īstenošanu, norādīt, ka šī dalībvalsts iespēju iesniegt šādu pieteikumu pieteikuma iesniegšanas brīdī nebija paredzējusi, vai Regulas 508/2014 66. panta 1. punkts šādā gadījumā var tikt izmantots par tiešu attiecīgā pieteikuma iesniedzēja prasījuma pret tā dalībvalsti par attiecīgās dotācijas piešķiršanu juridisko pamatu?

3)

Gadījumā, ja uz otro jautājumu ir jāatbild tādējādi, ka Regulas 508/2014 66. panta 1. punkts otrajā jautājumā norādītajā gadījumā var tikt izmantots par tiešu attiecīgā pieteikuma iesniedzēja prasījuma pret tā dalībvalsti par attiecīgās dotācijas piešķiršanu juridisko pamatu, vai ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013 ( 3 ) (2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 65. panta 6. punktu netiek pieļauta dotācijas piešķiršana par ražošanas un tirdzniecības plāna sagatavošanu un īstenošanu, ja dotācijas pieteikums tiek iesnigts pēc tam, kad ražošanas un tirdzniecības plāns ir ticis sagatavots un īstenots?


( 1 ) OV 2014, L 149, 1. lpp.

( 2 ) OV 2013, L 354, 1. lpp.

( 3 ) OV 2013, L 347, 320. lpp.