201808030282049792018/C 294/433862018CJC29420180820LT01LTINFO_JUDICIAL20180611313221

Byla C-386/18: 2018 m. birželio 11 d.College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


C2942018LT3110120180611LT0043311322

2018 m. birželio 11 d.College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Byla C-386/18)

2018/C 294/43Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA

Atsakovas: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Prejudiciniai klausimai

1a.

Ar pagal 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1255/2011 (toliau – Reglamentas Nr. 508/2014) ( 1 ), 66 straipsnio 1 dalį tiek, kiek joje numatyta, kad Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas „remia“ gamybos ir prekybos planų rengimą ir įgyvendinimą, numatytą 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (toliau – Reglamentas Nr. 1379/2013) ( 2 ), 28 straipsnyje, valstybei narei draudžiama atsisakyti tenkinti gamintojų organizacijos pateiktą paraišką tokiai subsidijai gauti motyvuojant tuo, jog, teikiant paraišką, ši valstybė narė nei Europos Komisijos patvirtintoje jos veiksmų programoje, nei nacionalinėse nuostatose dėl išlaidų tinkamumo finansuoti nustatymo nebuvo numačiusi galimybės teikti tokią paraišką dėl tam tikros kategorijos išlaidų (šiuo atveju – gamybos ir prekybos planų rengimo ir įgyvendinimo išlaidų) arba dėl tam tikro laikotarpio (šiuo atveju – 2014 m.)?

1b.

Ar atsakant į 1a klausimą reikšminga tai, kad pagal Reglamento Nr. 1379/2013 28 straipsnį gamintojų organizacija privalo parengti gamybos ir prekybos planą ir, kai šį planą patvirtina valstybė narė, jį įgyvendinti?

2.

Ar tuomet, jei į 1a klausimą būtų atsakyta taip, kad pagal Reglamento Nr. 508/2014 66 straipsnio 1 dalį valstybei narei draudžiama atsisakyti tenkinti gamintojų organizacijos pateiktą paraišką dėl subsidijos gamybos ir prekybos planų rengimui ir įgyvendinimui motyvuojant tuo, jog, teikiant paraišką, ši valstybė narė nebuvo numačiusi galimybės teikti tokią paraišką, Reglamento Nr. 508/2014 66 straipsnio 1 dalis yra tiesioginis atitinkamo pareiškėjo savo valstybei narei reiškiamo reikalavimo suteikti atitinkamą subsidiją teisinis pagrindas?

3.

Ar tuomet, jei į antrąjį klausimą būtų atsakyta taip, kad Reglamento Nr. 508/2014 66 straipsnio 1 dalis antrajame klausime minėtu atveju yra tiesioginis atitinkamo pareiškėjo savo valstybei narei reiškiamo reikalavimo suteikti atitinkamą subsidiją teisinis pagrindas, pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, 65 straipsnio 6 dalį draudžiama suteikti subsidiją gamybos ir prekybos plano rengimui ir įgyvendinimui, jei paraiška pateikiama po to, kai gamybos ir prekybos planas jau buvo parengtas ir įgyvendintas?


( 1 ) OL L 149, 2014, p. 1.

( 2 ) OL L 354, 2013, p. 1