201808030282049792018/C 294/433862018CJC29420180820ET01ETINFO_JUDICIAL20180611313221

Kohtuasi C-386/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Madalmaad) 11. juunil 2018 – Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA versus Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


C2942018ET3110120180611ET0043311322

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Madalmaad) 11. juunil 2018 – Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA versus Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Kohtuasi C-386/18)

2018/C 294/43Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA

Vastustaja: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Eelotsuse küsimused

1a.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määruse (EL) nr 508/2014 ( 1 ) Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (edaspidi „määrus nr 508/2014“) artikli 66 lõige 1, mis sätestab, et Euroopa Merendus- ja Kalandusfond „toetab“ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1379/2013 ( 2 ) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000 (edaspidi „määrus nr 1379/2013“), artiklis 28 osutatud tootmis- ja turustuskavade ettevalmistamist ja rakendamist, ei luba liikmesriigil jätta sellist toetust taotlenud tootjaorganisatsiooni taotlust rahuldamata põhjendusega, et kõnealune liikmesriik ei olnud taotluse esitamise ajal näinud oma rakenduskavas, mille Euroopa Komisjon oli heaks kiitnud, ega siseriiklikes õigusnormides, mis käsitlevad rahastamiskõlblike kulude kindlaksmääramist, ette sellise taotluse esitamise võimalust teatud kulutuste kategooria puhul (käesoleval juhul: tootmis- ja turustamiskavade ettevalmistamise ja rakendamisega seotud kulutused) või teatud ajavahemikuks (käesoleval juhul: 2014. aasta)?

1b.

Kas esimese küsimuse punktile a vastamisel on tähtis, et tootjaorganisatsioon on vastavalt määruse nr 1379/2013 artiklile 28 kohustatud koostama tootmis- ja turustamiskava ja pärast seda, kui liikmesriik on tootmis- ja turustamiskava heaks kiitnud, kõnealust tootmis- ja turustamiskava rakendama?

2.

Kas juhul, kui esimese küsimuse punktile a vastatakse nii, et määruse nr 508/2014 artikli 66 lõige 1 ei luba liikmesriigil jätta tootmis- ja turustamiskavade ettevalmistamiseks ja rakendamiseks toetust taotlenud tootjaorganisatsiooni taotlust rahuldamata põhjendusega, et kõnealune liikmesriik ei olnud näinud taotluse esitamise ajal sellise taotluse esitamise võimalust ette, on määruse nr 508/2014 artikli 66 lõige 1 otsene õiguslik alus, millele tuginedes võib asjaomane taotleja esitada oma asukohaliikmesriigile kõnealuse toetuse nõude?

3.

Kas juhul, kui teisele küsimusele vastatakse nii, et määruse nr 508/2014 artikli 66 lõige 1 on teises küsimuses nimetatud juhul otsene õiguslik alus, millele tuginedes võib asjaomane taotleja esitada oma asukohaliikmesriigile kõnealuse toetuse nõude, siis ei luba Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EU) nr 1303/2013 ( 3 ), millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (edaspidi „määrus nr 1303/2013“), artikli 65 lõige 6 anda tootmis- ja turustamiskava ettevalmistamiseks ja rakendamiseks toetust, kui toetuse saamise taotlus esitatakse pärast seda, kui tootmis- ja turustamiskava on ette valmistatud ja seda on rakendatud?


( 1 ) ELT 2014, L 149, lk 1.

( 2 ) ELT 2013, L 354, lk 22.

( 3 ) ELT 2013, L 347, lk 320.