201808030382049942018/C 294/423852018CJC29420180820FI01FIINFO_JUDICIAL20180611303122

Asia C-385/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 11.6.2018 – Arriva Italia Srl, Ferrotramviaria SpA ja Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P) v. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti


C2942018FI3020120180611FI0042302312

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 11.6.2018 – Arriva Italia Srl, Ferrotramviaria SpA ja Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P) v. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Asia C-385/18)

2018/C 294/42Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Arriva Italia Srl, Ferrotramviaria SpA ja Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P)

Vastapuoli: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko edellä esitettyjen tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen vallitessa toimenpide, joka koostuu 28.12.2015 annetussa laissa nro 208 (1 §:n 867 momentti), sellaisena kuin se on muutettuna 24.4.2017 annetulla asetuksella (decreto-legge) nro 50, määritetyillä ehdoilla rautatieliikennealan toimijan hyväksi annetusta lakisääteisestä 70 miljoonan euron määrärahasta ja sitä seuranneesta saman toimijan luovutuksesta toiselle talouden toimijalle ilman tarjouskilpailua ja vastiketta, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklassa tarkoitettua valtiontukea?

Jos vastaus on myöntävä, on määritettävä, onko kyseinen tuki kuitenkin unionin oikeuden kanssa yhteensopiva ja mitkä ovat seuraukset siitä, ettei tuesta ole tehty SEUT 10[8] artiklan 3 kohdan mukaista ilmoitusta.