201807270592024602018/C 285/483842018CJC28520180813DA01DAINFO_JUDICIAL20180608313111

Sag C-384/18: Sag anlagt den 8. juni 2018 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien


C2852018DA3110120180608DA0048311311

Sag anlagt den 8. juni 2018 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien

(Sag C-384/18)

2018/C 285/48Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved H. Tserepa-Lacombe og L. Malferrari, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Kongeriget Belgien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Kongeriget Belgien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 25 i direktiv 2006/123/EF ( 1 ) og artikel 49 TEUF.

Kongeriget Belgien tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Kongeriget Belgien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 25 i direktiv 2006/123/EF og artikel 49 TEUF ved i) at forbyde samtidig udøvelse af, på den ene side, regnskabsvirksomhed og, på den anden side, enhver bankvirksomhed eller finansielle tjenesteydelser og ii) at tillade Det Belgiske Institut for Regnskabsførere og Skatteeksperter (IPCF) at forbyde samtidig udøvelse af, på den ene side, regnskabsvirksomhed og, på den anden side, enhver landbrugsvirksomhed, håndværksvirksomhed og erhvervsvirksomhed.


( 1 ) – Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12.12.2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EUT L 376, s. 36).