201807270592024602018/C 285/483842018CJC28520180813CS01CSINFO_JUDICIAL20180608313111

Věc C-384/18: Žaloba podaná dne 8. června 2018 – Evropská komise v. Belgické království


C2852018CS3110120180608CS0048311311

Žaloba podaná dne 8. června 2018 – Evropská komise v. Belgické království

(Věc C-384/18)

2018/C 285/48Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: H. Tserepa-Lacombe, L. Malferrari, zmocněnci)

Žalovaný: Belgické království

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Belgické království nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článku 25 směrnice 2006/123/ES ( 1 ) a z článku 49 SFEU;

uložil Belgickému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Belgické království tím, že (i) zakázalo výkon činnosti účetního současně s činností zprostředkovatele, pojišťovacího agenta, realitního makléře nebo s jakoukoli bankovní činností nebo činností v oboru finančních služeb a zároveň (ii) umožnilo senátům Institut professionnel des comptables et Fiscalistes agrées (Komora akreditovaných účetních a daňových poradců, IPCF) zakázat výkon činnosti účetního současně s jakoukoli zemědělskou, řemeslnou nebo obchodní činností, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článku 25 směrnice 2006/123/ES a z článku 49 SFEU.


( 1 ) – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. 2006, L 376, s. 36).