201807270592024602018/C 285/483842018CJC28520180813BG01BGINFO_JUDICIAL20180608313111

Дело C-384/18: Иск, предявен на 8 юни 2018 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия


C2852018BG3110120180608BG0048311311

Иск, предявен на 8 юни 2018 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия

(Дело C-384/18)

2018/C 285/48Език на производството: френски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: H. Tserepa-Lacombe, L. Malferrari)

Ответник: Кралство Белгия

Искания на ищеца

Да се установи, че Кралство Белгия не е изпълнило задълженията си по член 25 от Директива 2006/123/ЕО ( 1 ) и по член 49ДФЕС,

да се осъди Кралство Белгия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Като (i) е забранило едновременното упражняване на дейността на счетоводител, от една страна, и на дейността като брокер, застрахователен агент, брокер на недвижими имоти или всякаква друга дейност по предоставяне на банкови или финансови услуги, от друга страна, и като (ii) е позволило на камарите на Institut professionnel des comptables et Fiscalistes agrées (Професионален институт на счетоводителите и данъчните експерти, „IPCF“) да забрани едновременното упражняване на дейността на счетоводител, от една страна, и всякаква дейност в областта на селското стопанство, занаятите и търговията, от друга страна, Кралство Белгия не е изпълнило задълженията си по член 25 от Директива 2006/123/ЕО и по член 49 ДФЕС.


( 1 ) Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, стр. 36; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 58, стр. 50).