201808030502050222018/C 294/413832018CJC29420180820BG01BGINFO_JUDICIAL20180611303011

Дело C-383/18: Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Полша), постъпило на 11 юни 2018 г. — Lexitor Sp. z o.o./Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo — Kredytowej im. Franciszka Stefczyka със седалище Гданск, Santander Consumer Bank S.A. със седалище Вроцлав, mBank S.A. със седалище Варшава


C2942018BG3010120180611BG0041301301

Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Полша), постъпило на 11 юни 2018 г. — Lexitor Sp. z o.o./Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo — Kredytowej im. Franciszka Stefczyka със седалище Гданск, Santander Consumer Bank S.A. със седалище Вроцлав, mBank S.A. със седалище Варшава

(Дело C-383/18)

2018/C 294/41Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Страни в главното производство

Ищец: Lexitor Sp. z o.o.

Ответници: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo — Kredytowa im. Franciszka Stefczyka със седалище Гданск, Santander Consumer Bank S.A. със седалище Вроцлав, mBank S.A. със седалище Варшава

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 16, параграф 1 във връзка с член 3, буква ж) от Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета ( 1 ), да се тълкува в смисъл, че в случай на предсрочно погасяване на своите задължения по договор за кредит потребителят има право да получи намаляване на общите разходи по кредита, включително разходите, чийто размер не зависи от продължителността на действието на договора за кредит?


( 1 ) ОВ L 133, 2008 г., стр. 66.