201808030192050472018/C 294/393812018CJC29420180820SK01SKINFO_JUDICIAL20180611282922

Vec C-381/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad van State (Holandsko) 11. júna 2018 – G.S., ďalší účastník konania: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid


C2942018SK2820120180611SK0039282292

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad van State (Holandsko) 11. júna 2018 – G.S., ďalší účastník konania: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Vec C-381/18)

2018/C 294/39Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: G. S.

Ďalší účastník konania: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 6 ods. 2 smernice 2003/86/ES ( 1 ) vykladať v tom zmysle, že pri odňatí alebo odmietnutí obnoviť povolenie na pobyt rodinného príslušníka z dôvodov verejného poriadku musí byť uvedený dôvod, že osobné správanie daného rodinného príslušníka predstavuje skutočnú, existujúcu a dostatočne vážnu hrozbu pre jeden zo základných záujmov spoločnosti?

2.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku: Aké požiadavky odôvodnenia sa podľa článku 6 ods. 2 smernice 2003/86/ES vzťahujú na odňatie alebo odmietnutie obnoviť povolenie na pobyt rodinného príslušníka z dôvodov verejného poriadku?

Má sa článok 6 ods. 2 smernice 2003/86/ES vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej praxi, podľa ktorej z dôvodov verejného poriadku možno odňať alebo odmietnuť obnoviť povolenie na pobyt rodinného príslušníka, ak trest alebo ochranné opatrenie, ktoré bolo dotknutému rodinnému príslušníkovi uložené, je dostatočne vysoké vzhľadom na dĺžku legálneho pobytu v Holandsku („pohyblivá stupnica“), pričom podľa kritérií vyplývajúcich z rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) z 2. augusta 2001, Boultif v. Švajčiarsko, ECLI:CE:ECHR:2001:0802JUD005427300, a z 18. októbra 2006, Üner v. Holandsko, ECLI:CE:ECHR:2006:1018JUD004641099, sa vykoná zváženie záujmu dotknutého rodinného príslušníka na výkone práva na zlúčenie rodiny v Holandsku na jednej strane a záujmu holandského štátu na ochrane verejného poriadku na druhej strane?


( 1 ) Smernica Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny, (Ú. v. EÚ L 251, 2003; Mim. vyd. 19/006, s. 224, s. 12).