201808030192050472018/C 294/393812018CJC29420180820ET01ETINFO_JUDICIAL20180611282922

Kohtuasi C-381/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 11. juunil 2018 – G. S. versus Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid


C2942018ET2820120180611ET0039282292

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 11. juunil 2018 – G. S. versus Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Kohtuasi C-381/18)

2018/C 294/39Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: G. S.

Vastustaja: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi 2003/86/EÜ ( 1 ) (ELT 2003, L 251, lk 12; ELT eriväljaanne 19/06, lk 224) artikli 6 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et juhul, kui pereliikme elamisluba avaliku korra kaalutlustel tühistatakse või keeldutakse selle pikendamisest, on vaja põhjendada, et asjaomase välismaalase konkreetsest käitumisest lähtub tõeline, vahetu ja piisavalt tõsine oht, mis kahjustab mõnd ühiskonna põhihuvi?

2.

Kui teisele küsimusele vastatakse eitavalt: Millised põhjendamisnõuded tulenevad direktiivi 2003/86/EÜ artikli 6 lõikest 2 pereliikme elamisloa avaliku korra kaalutlustel tühistamisele või selle pikendamisest keeldumisele?

3.

Kas nõukogu direktiivi 2003/86/EÜ artikli 6 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi tava, et pereliikme elamisluba võib avaliku korra kaalutlustel tühistada või selle pikendamisest keelduda, kui asjaomasele pereliikmele määratud karistus või julgeolekumeede on Madalmaades seadusliku elamise kestust arvestades piisavalt range („proportsionaalne skaala“), kusjuures Euroopa Inimõiguste Kohtu 2. augusti 2001. aasta kohtuotsuses Boutlif vs. Šveits (ECLI:CE:ECHR:2001:0802JUD005427300) ja 18. oktoobri 2006. aasta kohtuotsuses Üner vs. Madalmaad (ECLI:CE:ECHR:2006:1018JUD004641099) välja töötatud kriteeriumide alusel toimub huvide kaalumine, mille käigus kaalutakse ühelt poolt asjaomase pereliikme huvi perekonna taasühinemise vastu Madalmaades ja teiselt poolt Madalmaade riigi huvi avaliku korra kaitse vastu?


( 1 ) Nõukogu 22. septembri 2003. aasta direktiiv 2003/86/EÜ perekonna taasühinemise õiguse kohta (EÜT 2003, L 251, lk 12; ELT eriväljaanne 19/06, lk 224).