201808030072050402018/C 294/383802018CJC29420180820SK01SKINFO_JUDICIAL20180611282811

Vec C-380/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad van State (Holandsko) 11. júna 2018 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, ďalší účastník konania: E.P.


C2942018SK2810120180611SK0038281281

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad van State (Holandsko) 11. júna 2018 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, ďalší účastník konania: E.P.

(Vec C-380/18)

2018/C 294/38Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Druhý účastník konania: E.P.

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 6 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/399 ( 1 ) vykladať v tom zmysle, že na účely určenia, že legálny pobyt nepresahujúci 90 dní skončil počas 180-dňového obdobia, pretože cudzinec predstavuje hrozbu pre verejný poriadok, sa musí uviesť dôvod, že osobné správanie dotknutého cudzinca predstavuje skutočnú, existujúcu a dostatočne vážnu hrozbu pre jeden zo základných záujmov spoločnosti?

2.

V prípade, že na otázku 1 sa má odpovedať záporne, aké požiadavky sa podľa článku 6 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/399 vzťahujú na odôvodnenie, že cudzinec predstavuje hrozbu pre verejný poriadok?

Má sa článok 6 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/399 vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej praxi, podľa ktorej cudzinec predstavuje hrozbu pre verejný poriadok iba na základe skutočnosti, že je podozrivý zo spáchania trestného činu?


( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), (Ú. v. EÚ L 77, 2016, s. 1).