201807200432012792018/C 276/373792018CJC27620180806SV01SVINFO_JUDICIAL20180608282921

Mål C-379/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 8 juni 2018 – Deutsche Lufthansa AG mot Land Berlin


C2762018SV2810120180608SV0037281292

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 8 juni 2018 – Deutsche Lufthansa AG mot Land Berlin

(Mål C-379/18)

2018/C 276/37Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesverwaltungsgericht

Parter i det nationella målet

Klagande: Deutsche Lufthansa AG

Motpart: Land Berlin

Övriga deltagare i rättegången: Berliner Flughafen Gesellschaft mBH och Företrädaren för allmänintresset vid Bundesverwaltungsgericht

Tolkningsfrågor

1.

Är en nationell bestämmelse enligt vilken den flygplatsavgift som flygplatsens ledningsenhet har beslutat om ska framläggas för den oberoende tillsynsmyndigheten för godkännande, utan att flygplatsens ledningsenhet och flygplatsanvändaren förbjuds att fastställa andra avgifter än dem som tillsynsmyndigheten godkänner, förenlig med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/12/EG ( 1 ) av den 11 mars 2009 om flygplatsavgifter, särskilt dess artiklar 3, 6.3 – 6.5, 11.1 och 11.7?

2.

Är en tolkning av den nationella rätten, enligt vilken en flygplatsanvändare inte får ifrågasätta den oberoende tillsynsmyndighetens godkännande av avgiftsordningen, men kan väcka talan mot flygplatsens ledningsenhet och göra gällande att den avgift som har fastställts i avgiftsordningen inte är skälig, förenlig med nämnda direktiv?


( 1 ) EUT L 70, 2009, s. 11