201807200432012792018/C 276/373792018CJC27620180806ET01ETINFO_JUDICIAL20180608282921

Kohtuasi C-379/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 8. juunil 2018 – Deutsche Lufthansa AG versus Land Berlin


C2762018ET2810120180608ET0037281292

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 8. juunil 2018 – Deutsche Lufthansa AG versus Land Berlin

(Kohtuasi C-379/18)

2018/C 276/37Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesverwaltungsgericht

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Deutsche Lufthansa AG

Vastustaja: Land Berlin

Teised menetlusosalised: Berliner Flughafen Gesellschaft mbH;

Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Eelotsuse küsimused

1.

Kas liikmesriigi õigusnorm, mille kohaselt tuleb lennujaama juhtorgani kehtestatud lennujaamatasude süsteem esitada sõltumatule järelevalveasutusele heakskiitmiseks, ilma et lennujaama juhtorganil ja lennujaama kasutajal keelataks kehtestada järelevalveasutuse poolt heaks kiidetust erinevat tasumäära, on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta direktiiviga 2009/12/EÜ ( 1 ) lennujaamatasude kohta (ELT 2009, L 70, lk 11), eelkõige selle artikliga 3, artikli 6 lõigetega 3–5 ning artikli 11 lõigetega 1 ja 7?

2.

Kas nimetatud direktiiviga on kooskõlas liikmesriigi õiguse selline tõlgendus, mille kohaselt on lennujaama kasutajal keelatud vaidlustada sõltumatu järelevalveasutuse heakskiitu lennujaamatasude süsteemile, aga ta saab esitada hagi lennujaama juhtorgani vastu, tuginedes sellele, et lennujaamatasude süsteemiga kehtestatud tasumäär ei ole õiglane?


( 1 ) ELT 2009 L 70, lk 11.