201807200432012792018/C 276/373792018CJC27620180806DA01DAINFO_JUDICIAL20180608282921

Sag C-379/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 8. juni 2018 — Deutsche Lufthansa AG mod Land Berlin


C2762018DA2810120180608DA0037281292

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 8. juni 2018 — Deutsche Lufthansa AG mod Land Berlin

(Sag C-379/18)

2018/C 276/37Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesverwaltungsgericht

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Deutsche Lufthansa AG

Sagsøgt: Land Berlin

Procesdeltagere: Berliner Flughafen Gesellschaft mbH og Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er en national forskrift, der bestemmer, at det af lufthavnsdriftsorganet indførte lufthavnsafgiftssystem skal forelægges den uafhængige tilsynsmyndighed til godkendelse, uden at forbyde lufthavnsdriftsorganet og lufthavnsbrugeren at fastsætte andre afgifter end de af tilsynsmyndigheden godkendte, forenelig med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/12/EF ( 1 ) af 11. marts 2009 om lufthavnsafgifter, særligt artikel 3, artikel 6, stk. 3-5, samt artikel 11, stk. 1 og 7?

2)

Er det foreneligt med det nævnte direktiv at fortolke national ret således, at en lufthavnsbruger er afskåret fra at anfægte tilsynsmyndighedens godkendelse af afgiftssystemet, men at lufthavnsbrugeren kan anlægge sag mod lufthavnsdriftsorganet og herunder gøre gældende, at den i afgiftssystemet fastsatte afgift ikke er rimelig?


( 1 ) – EUT 2009 L 70, s. 11.