201807200432012792018/C 276/373792018CJC27620180806BG01BGINFO_JUDICIAL20180608282921

Дело C-379/18: Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 8 юни 2018 г. — Deutsche Lufthansa AG/Land Berlin


C2762018BG2810120180608BG0037281292

Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 8 юни 2018 г. — Deutsche Lufthansa AG/Land Berlin

(Дело C-379/18)

2018/C 276/37Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesverwaltungsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: Deutsche Lufthansa AG

Ответник: Land Berlin

Други участници в производството: Berliner Flughafen Gesellschaft mbH; Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Преюдициални въпроси

1)

Съвместима ли е с Директива 2009/12/ЕО ( 1 ) на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно летищните такси, и по-специално с член 3, член 6, параграфи 3—5 и член 11, параграфи 1 и 7 от тази директива, национална разпоредба, съгласно която системата на летищни такси, определена от управляващия летището орган, трябва да се представи на независимия надзорен орган за одобрение, без на управляващия летището орган и на ползвателя на летище да се забранява да установяват такси, различни от одобрените от надзорния орган?

2)

Съвместимо ли е с посочената директива тълкуване на националното право, съгласно което е изключена възможността ползвателят на летище да атакува одобрението от независимия надзорен орган на схемата на такси, но този ползвател може да предяви иск срещу управляващия летището орган и да твърди в иска, че таксата, установена в схемата на такси, не е справедлива?


( 1 ) ОВ L 70, 2009 г., стр. 11.