201808030212050082018/C 294/373772018CJC29420180820SV01SVINFO_JUDICIAL20180531272822

Mål C-377/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 31 maj 2018 – Brottmål mot AH, PB, CX, KM och PH


C2942018SV2720120180531SV0037272282

Begäran om förhandsavgörande framställd av Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 31 maj 2018 – Brottmål mot AH, PB, CX, KM och PH

(Mål C-377/18)

2018/C 294/37Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Spetsializiran nakazatelen sad

Parter i det nationella målet

AH, PB, CX, KM och PH

Tolkningsfråga

Är en nationell rättspraxis som i en överenskommelse (som har ingåtts i ett straffrättsligt förfarande) kräver att inte bara den tilltalade som har erkänt sin skuld avseende ett brott och har ingått överenskommelsen anges såsom gärningsman i det aktuella brottet, utan att överenskommelsen anger även andra tilltalade som är medgärningsmän, som inte har ingått överenskommelsen, inte har erkänt sig skyldiga och avseende vilka målet fortsätter att handläggas enligt det ordinära straffrättsliga förfarandet, men som har samtyckt till att den första tilltalade ingår överenskommelsen, förenlig med artikel 4.1 första meningen, i förening med skäl 16 första meningen och skäl 17 i direktiv 2016/343 ( 1 )?


( 1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/343 av den 9 mars 2016 om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden (EUT L 65, 2016, s. 1).