201808030212050082018/C 294/373772018CJC29420180820SL01SLINFO_JUDICIAL20180531272822

Zadeva C-377/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Spetsializiran nakazatelen sad (Bolgarija) 31. maja 2018 – kazenski postopek zoper AH, PB, CX, KM, PH


C2942018SL2720120180531SL0037272282

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Spetsializiran nakazatelen sad (Bolgarija) 31. maja 2018 – kazenski postopek zoper AH, PB, CX, KM, PH

(Zadeva C-377/18)

2018/C 294/37Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Spetsializiran nakazatelen sad

Stranke v postopku v glavni stvari

AH, PB, CX, KM, PH

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je nacionalna sodna praksa, ki zahteva, da se v besedilu sporazuma (sklenjenega v okviru kazenskega postopka) kot storilci zadevnega kaznivega dejanja navedejo ne le obdolženec, ki je priznal krivdo za navedeno kaznivo dejanje in je sklenil ta sporazum, temveč tudi drugi obdolženci, sostorilci kaznivega dejanja, ki niso sklenili tega sporazuma in niso priznali krivde ter v zvezi s katerimi se zadeva nadaljuje po rednem kazenskem postopku, toda ki soglašajo s tem, da prvi obdolženec sklene sporazum, skladna s členom 4(1), prvi stavek, Direktive 2016/343 ( 1 ) v povezavi z uvodno izjavo 16, prvi stavek, in uvodno izjavo 17 te direktive?


( 1 ) Direktiva (EU) 2016/343 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o krepitvi nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in krepitvi pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku (UL 2016, L 65, str. 1).