201808030212050082018/C 294/373772018CJC29420180820ET01ETINFO_JUDICIAL20180531272822

Kohtuasi C-377/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaaria) 31. mail 2018 – Kriminaalasi järgmiste isikute suhtes: AH, PB, CX, KM, PH


C2942018ET2720120180531ET0037272282

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaaria) 31. mail 2018 – Kriminaalasi järgmiste isikute suhtes: AH, PB, CX, KM, PH

(Kohtuasi C-377/18)

2018/C 294/37Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Spetsializiran nakazatelen sad

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pooled

AH, PB, CX, KM, PH

Eelotsuse küsimus

Kas direktiivi 2016/343 ( 1 ) artikli 4 lõike 1 esimese lausega koostoimes selle direktiivi põhjenduse 16 esimese lause ja põhjendusega 17 on kooskõlas riigisisene kohtupraktika, mille kohaselt peavad (kriminaalmenetluses sõlmitava) kokkuleppe tekstis olema asjaomase kuriteo kaastäideviijatena ära näidatud peale süüdistatava, kes oma süüd selles kuriteos tunnistas ja selle kokkuleppe sõlmis, ka teised süüdistatavad, kes on teo kaastäideviijad, kuid seda kokkulepet ei sõlminud ja oma süüd ei tunnistanud ning kelle suhtes jätkatakse kriminaalmenetlust üldkorras, kuid kes on nõus, et esimene süüdistatav sõlmib selle kokkuleppe?


( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/343, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaalmenetluses kohtulikul arutelul (ELT 2016, L 65, lk 1).