201807200082013502018/C 276/363712018CJC27620180806HR01HRINFO_JUDICIAL20180606272822

Predmet C-371/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. lipnja 2018. uputio High Court of Justice (Chancery Division) (Ujedinjena Kraljevina) – Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited protiv Skykick UK Limited, Skykick Inc


C2762018HR2720120180606HR0036272282

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. lipnja 2018. uputio High Court of Justice (Chancery Division) (Ujedinjena Kraljevina) – Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited protiv Skykick UK Limited, Skykick Inc

(Predmet C-371/18)

2018/C 276/36Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court of Justice (Chancery Division)

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited

Tuženici: Skykick UK Limited, Skykick Inc

Prethodna pitanja

1.

Može li žig EU-a ili nacionalni žig registriran u državi članici biti u cijelosti ili djelomično proglašen ništavim zbog toga što nekim ili svim izrazima u specifikaciji robe i usluga nedostaje dovoljno jasnoće i preciznosti kojom bi se da se nadležnim tijelima i trećim osobama omogući da samo na temelju tih izraza utvrde opseg zaštite koju žig pruža?

2.

Ako je odgovor na prvo pitanje potvrdan, je li izraz poput „računalni softver” preopćenit i pokriva li robu koja je previše raznolika da bi ispunjavala funkciju žiga kao naznake podrijetla, tako da taj izraz nije dovoljno jasan i precizan da nadležnim tijelima i trećim osobama omogući da samo na temelju njega utvrde opseg zaštite koju žig pruža?

3.

Može li jednostavno podnošenje zahtjeva za registraciju žiga bez namjere njegovog korištenja u odnosu na navedenu robu ili usluge predstavljati zlu vjeru?

4.

Ako je odgovor na treće pitanje potvrdan, može li se zaključiti da je tužitelj podnio zahtjev djelomično u dobroj i djelomično u lošoj vjeri ako i u mjeri u kojoj je tužitelj imao namjeru koristiti taj žig u odnosu na neke od navedenih roba ili usluga, ali nije imao namjeru koristiti ga u odnosu na druge navedene robe ili usluge?

5.

Je li članak 32. stavak 3. UK Trade Marks Act 1994 (Zakon Ujedinjene Kraljevine o žigovima iz 1994.) u skladu s Direktivom 2015/2436/EU Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 ) i njezinim prethodnicama?


( 1 ) Direktiva (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2015., L 336, str. 1.).