201807200082013502018/C 276/363712018CJC27620180806BG01BGINFO_JUDICIAL20180606272822

Дело C-371/18: Преюдициално запитване от High Court of Justice (Chancery Division) (Обединеното кралство), постъпило на 6 юни 2018 г. — Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited/Skykick UK Limited, Skykick Inc


C2762018BG2720120180606BG0036272282

Преюдициално запитване от High Court of Justice (Chancery Division) (Обединеното кралство), постъпило на 6 юни 2018 г. — Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited/Skykick UK Limited, Skykick Inc

(Дело C-371/18)

2018/C 276/36Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice (Chancery Division)

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited

Ответници: Skykick UK Limited, Skykick Inc

Преюдициални въпроси

1)

Може ли марка на ЕС или регистрирана в държава членка национална марка да бъде обявена за изцяло или частично недействителна, тъй като някои или всички понятия, използвани в описанието на стоките и услугите, не са достатъчно ясни и точни, за да могат компетентните органи и трети лица само въз основа на тези понятия да определят обхвата на предоставената с марката защита?

2)

При утвърдителен отговор на първия въпрос, следва ли да се смята, че понятие като „компютърен софтуер“ е твърде общо и обхваща стоки, които са твърде различни, за да бъдат съвместими с функцията на марката да обозначава произход, за да може да се приеме, че това понятие е достатъчно ясно и точно и позволява на компетентните органи и трети лица само въз основа на него да определят обхвата на предоставената с марката защита?

3)

Може ли да е налице недобросъвестност, ако само е заявена за регистрация марка, без намерение тя да бъде използвана за посочените стоки или услуги?

4)

При утвърдителен отговор на третия въпрос, възможно ли е да се заключи, че заявителят е подал заявката отчасти добросъвестно и отчасти недобросъвестно, ако и доколкото заявителят е имал намерение да използва марката във връзка с някои от посочените стоки или услуги, но е нямал намерение да използва марката за други от посочените стоки или услуги?

5)

Съвместим ли е член 32, параграф 3 от UK Trade Marks Act 1994 (Законът за марките от 1994 г., Обединеното кралство) с Директива (ЕС) 2015/2436 ( 1 ) на Съвета и предшестващите я актове?


( 1 ) Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 336, 2015 г., стр. 1).