201808030082050412018/C 294/343662018CJC29420180820SV01SVINFO_JUDICIAL20180605252622

Mål C-366/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Social de Madrid (Spanien) den 5 juni 2018 – José Manuel Ortiz Mesonero mot UTE Luz Madrid Centro (tillfälligt konsortium bestående av bolagen SICE S.A., Urbalux S.A. ImesAPI S.A. Extralux S.A. och Citelum Ibérica S.A.)


C2942018SV2520120180605SV0034252262

Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Social de Madrid (Spanien) den 5 juni 2018 – José Manuel Ortiz Mesonero mot UTE Luz Madrid Centro (tillfälligt konsortium bestående av bolagen SICE S.A., Urbalux S.A. ImesAPI S.A. Extralux S.A. och Citelum Ibérica S.A.)

(Mål C-366/18)

2018/C 294/34Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Social de Madrid

Parter i det nationella målet

Kärande: José Manuel Ortiz Mesonero

Svarande: UTE Luz Madrid Centro (tillfälligt konsortium bestående av bolagen SICE S.A., Urbalux S.A. ImesAPI S.A. Extralux S.A. och Citelum Ibérica S.A.)

Tolkningsfrågan

Utgör artiklarna 8, 10 och 157 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 3 i Fördraget om Europeiska unionen, artiklarna 23 och 33.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artiklarna 1 och 14.1 i direktiv 2006/54 ( 1 ), jämförda med rådets direktiv 2010/18/EU ( 2 ), hinder mot en nationell bestämmelse, såsom artikel 37.6 i Estatuto de los Trabajadores (lagen om arbetstagare), som villkorar utövandet av en rättighet för att förena arbetstagarens familjeliv och arbetsliv för att ta hand om sina barn eller familjemedlemmar som denne har ansvar för, genom ett krav att arbetstagaren måste reducera sin ordinarie arbetstid och därmed måste minska sin lön proportionerligt?


( 1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (EUT L 204, 2006, s. 23).

( 2 ) Rådets direktiv 2010/18/EU av den 8 mars 2010 om genomförandet av det ändrade ramavtalet om föräldraledighet som ingåtts av BUSINESSEUROPE, UEAPME, ECPE och EFS och om upphävande av direktiv 96/34/EG (EUT L 68, 2010, s. 13).