201808030082050412018/C 294/343662018CJC29420180820SK01SKINFO_JUDICIAL20180605252622

Vec C-366/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social de Madrid (Španielsko) 5. júna 2018 – José Manuel Ortiz Mesonero/UTE Luz Madrid Centro (tvorené obchodnými spoločnosťami SICE S.A., Urbalux S.A., ImesAPI S.A., Extralux S.A., a Citelum Ibérica S.A.)


C2942018SK2520120180605SK0034252262

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social de Madrid (Španielsko) 5. júna 2018 – José Manuel Ortiz Mesonero/UTE Luz Madrid Centro (tvorené obchodnými spoločnosťami SICE S.A., Urbalux S.A., ImesAPI S.A., Extralux S.A., a Citelum Ibérica S.A.)

(Vec C-366/18)

2018/C 294/34Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Social de Madrid

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: José Manuel Ortiz Mesonero

Žalovaný: UTE Luz Madrid Centro (tvorené obchodnými spoločnosťami SICE S.A., Urbalux S.A., ImesAPI S.A., Extralux S.A., a Citelum Ibérica S.A.)

Prejudiciálna otázka

Bránia články 8, 10 a 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, článok 3 Zmluvy o Európskej únii, články 23 a 33 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie a články 1 a 14 ods. 1 smernice 2006/54 ( 1 ), všetky v spojení so smernicou 2010/18 ( 2 ), ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke, ustanoveniu vnútroštátneho práva, akým je článok 37 ods. 6 Estatuto de los Trabajadores (zákonník práce), ktorý uplatnenie práva na zosúladenie rodinného a pracovného života pracovníka na účely priamej starostlivosti o jeho maloleté deti alebo závislých rodinných príslušníkov podmieňuje tým, že pracovník musí v každom prípade skrátiť svoju pracovnú dobu s následným pomerným znížením mzdy?


( 1 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (Ú. v. EÚ L 204, 2006, s. 23).

( 2 ) Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES (Ú. v. EÚ L 68, 2010, s. 13).