201808030082050412018/C 294/343662018CJC29420180820ET01ETINFO_JUDICIAL20180605252622

Kohtuasi C-366/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Social de Madrid (Hispaania) 5. juunil 2018 – José Manuel Ortiz Mesonero versus UTE Luz Madrid Centro (ettevõtjate ajutine ühendus, mille moodustavad äriühingud SICE S.A., Urbalux S.A., ImesAPI S.A., Extralux S.A. ja Citelum Ibérica S.A.)


C2942018ET2520120180605ET0034252262

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Social de Madrid (Hispaania) 5. juunil 2018 – José Manuel Ortiz Mesonero versus UTE Luz Madrid Centro (ettevõtjate ajutine ühendus, mille moodustavad äriühingud SICE S.A., Urbalux S.A., ImesAPI S.A., Extralux S.A. ja Citelum Ibérica S.A.)

(Kohtuasi C-366/18)

2018/C 294/34Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Social de Madrid

Põhikohtuasja pooled

Hageja: José Manuel Ortiz Mesonero

Kostja: UTE Luz Madrid Centro (ettevõtjate ajutine ühendus, mille moodustavad äriühingud SICE S.A., Urbalux S.A., ImesAPI S.A., Extralux S.A. ja Citelum Ibérica S.A.)

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 8, 10 ja 157, Euroopa Liidu lepingu artikliga 3, põhiõiguste harta artikliga 23 ja artikli 33 lõikega 2 ning direktiivi 2006/54 ( 1 ) artikli 1 ja artikli 14 lõikega 1 – kõik koostoimes direktiiviga 2010/18 ( 2 ), millega rakendatakse vanemapuhkuse kohta sõlmitud raamkokkulepet – on vastuolus niisugune riigisisene õigusnorm nagu töötajate üldseaduse artikli 37 lõige 6, mis seab töötaja otsese hoole all olevate ülalpeetavate alaealiste või pereliikmete eest hoolitsemiseks töötaja pere- ja tööelu ühitamise õiguse teostamise tingimuseks, et töötaja peab selleks igal juhul oma tavalist tööaega lühendama, mille tagajärjel väheneb proportsionaalselt töötasu?


( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiiv 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes (ELT 2006, L 204, lk 23).

( 2 ) Nõukogu 8. märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/18/EL, millega rakendatakse Euroopa Tööstuse ja Tööandjate Keskliitude Ühenduse, Euroopa Käsitööga Tegelevate Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtete Keskliidu, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt vanemapuhkuse kohta sõlmitud muudetud raamkokkulepet ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 96/34/EÜ (ELT 2010, L 68, lk 13).