201807200292012952018/C 276/353632018CJC27620180806LV01LVINFO_JUDICIAL20180604272711

Lieta C-363/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 4. jūnijā iesniedza Conseil d'État (Francija) – Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd/Ministre de l'Économie et des Finances


C2762018LV2710120180604LV0035271271

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 4. jūnijā iesniedza Conseil d'État (Francija) – Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd/Ministre de l'Économie et des Finances

(Lieta C-363/18)

2018/C 276/35Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītājas: Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd

Atbildētājs: Ministre de l'Économie et des Finances

Prejudiciālais jautājums

Vai saskaņā ar Eiropas Savienības tiesībām, konkrēti, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1169/2011 ( 1 ) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem, ja norāde par produkta, kas ietilpst šīs regulas piemērošanas jomā, izcelsmi ir obligāta, tad attiecībā uz produktu, kas nāk no teritorijas, ko Izraēla okupējusi kopš 1967. gada, ir pienākums minēt šo teritoriju, kā arī norādi, kas precizē, ka produkts nāk no Izraēlas kolonijas, ja tas tā ir attiecīgajā gadījumā? Ja šāda pienākuma nav, vai atbilstoši regulas tiesību normām, it īpaši tās VI nodaļas normām, dalībvalsts var pieprasīt šādas norādes?


( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu (OV 2011, L 304, 18. lpp.).