201807200292012952018/C 276/353632018CJC27620180806FI01FIINFO_JUDICIAL20180604272711

Asia C-363/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 4.6.2018 – Organisation juive européenne ja Vignoble PSAGOT Ltd v. Ministre de l’Économie et des Finances


C2762018FI2710120180604FI0035271271

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 4.6.2018 – Organisation juive européenne ja Vignoble PSAGOT Ltd v. Ministre de l’Économie et des Finances

(Asia C-363/18)

2018/C 276/35Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Organisation juive européenne ja Vignoble PSAGOT Ltd

Vastapuoli: Ministre de l’Économie et des Finances

Ennakkoratkaisukysymykset

Edellyttääkö Euroopan unionin oikeus ja erityisesti elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011, ( 1 ) kun merkintä kyseisen asetuksen soveltamisalaan kuuluvan tuotteen alkuperästä on pakollinen, Israelin vuodesta 1967 miehittämiltä alueilta peräisin olevan tuotteen osalta mainintaa kyseisestä alueesta sekä mainintaa, jossa täsmennetään, että tuote on peräisin Israelin siirtokunnasta jos näin on? Jos se ei edellytä tätä, voiko jäsenvaltio kyseisen asetuksen säännösten, erityisesti luvun VI säännösten, nojalla edellyttää tällaisia merkintöjä?


( 1 ) Elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta 25.10.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N.0 1169/2011 (EUVL 2011, L 304, s. 18).