3.9.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 311/5


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Szekszárdi Járásbíróság (Maďarsko) dne 5. června 2018 – Ágnes Weil v. Géza Gulácsi

(Věc C-361/18)

(2018/C 311/05)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Szekszárdi Járásbíróság

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Ágnes Weil

Odpůrce: Géza Gulácsi

Předběžné otázky

1)

Musí být článek 53 nařízení (EU) č. 1215/2012 (1) vykládán v tom smyslu, že na žádost jednoho z účastníků řízení je soud členského státu, který vydal rozhodnutí, automaticky povinen vydat osvědčení o tomto rozhodnutí, aniž zkoumá, zda [věc] spadá do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 1215/2012?

2)

V případě záporné odpovědi na první předběžnou otázku, musí být čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1215/2012 vykládán v tom smyslu, že žaloba na vydání věci podaná mezi osobami žijícími v nesezdaném soužití spadá mezi majetková práva plynoucí ze vztahů, s nimiž právo spojuje (právní) účinky obdobné manželství?


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 2012, L 351, s. 1).