3.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 311/5


Преюдициално запитване от Szekszárdi Járásbíróság (Унгария), постъпило на 5 юни 2018 г. — Ágnes Weil/Géza Gulácsi

(Дело C-361/18)

(2018/C 311/05)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Szekszárdi Járásbíróság

Страни в главното производство

Ищец: Ágnes Weil

Ответник: Géza Gulácsi

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли член 53 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 (1) да се тълкува в смисъл, че ако една от страните поиска, съдът на държавата членка, който е постановил решението, трябва да издаде автоматично удостоверението относно решението, без да разглежда дали [делото] попада в приложното поле на Регламент (ЕС) № 1215/2012?

2)

При отрицателен отговор на първия преюдициален въпрос, трябва ли член 1, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1215/2012 да се тълкува в смисъл, че иск за връщане, предявен между партньори в нерегистрирано фактическо съжителство, попада в отношения, които имат (правни) последици, сходни на тези, произтичащи от брак?


(1)  Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 2012 г., стр. 1).