17.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 328/25


A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2018. június 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cargill Deutschland GmbH kontra Hauptzollamt Krefeld

(C-360/18. sz. ügy)

(2018/C 328/33)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperes: Cargill Deutschland GmbH

Alperes: Hauptzollamt Krefeld

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvére tekintettel a nemzeti jog alapján és különösen az abban szabályozott elévülést alkalmazva kell-e visszatéríteni azon cukorágazati termelési illetékeket, amelyeket a 2001/2002-es, a 2002/2003-as, a 2003/2004-es, a 2004/2005-ös és a 2005/2006-os gazdasági évre vonatkozó cukorágazati termelési illetékek, a 2001/2002-es és a 2004/2005-ös gazdasági év tekintetében alkalmazandó kiegészítő illeték kiszámításához szükséges együttható, valamint a cukorgyártók által a cukorrépa-eladóknak az illetékek maximális összege és a 2002/2003-as, a 2003/2004-es és a 2005/2006-os gazdasági évre kivetendő illetékösszeg közötti különbség alapján fizetendő összegek megállapításáról szóló, 2013. december 2-i 1360/2013/EU tanácsi rendelet (1) alapján a korábbitól eltérő módon kell kiszámítani?


(1)  HL 2013. L 343., 2. o.