17.9.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 328/25


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 4.6.2018 – Cargill Deutschland GmbH v. Hauptzollamt Krefeld

(Asia C-360/18)

(2018/C 328/33)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Cargill Deutschland GmbH

Vastaaja: Hauptzollamt Krefeld

Ennakkoratkaisukysymys

Onko sokerialan tuotantomaksut, jotka on sokerialan tuotantomaksujen vahvistamisesta markkinointivuosiksi 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 ja 2005/2006, lisämaksun kertoimen laskemisen vahvistamisesta markkinointivuosiksi 2001/2002 ja 2004/2005 sekä sokerinvalmistajien sokerijuurikkaan myyjille tuotantomaksujen enimmäismäärän ja näiden tuotantomaksujen välisen erotuksen vuoksi maksaman määrän vahvistamisesta markkinointivuosiksi 2002/2003, 2003/2004 ja 2005/2006 2.12.2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1360/2013 (1) mukaan laskettava eri tavoin kuin aiemmin, palautettava vastaavuus- ja tehokkuusperiaate huomioon ottaen kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja erityisesti soveltaen siinä säädettyä vanhentumisaikaa?


(1)  EUVL 2013, L 343, s. 2.