17.9.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 328/25


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) den 4. juni 2018 — Cargill Deutschland GmbH mod Hauptzollamt Krefeld

(Sag C-360/18)

(2018/C 328/33)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Finanzgericht Düsseldorf

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Cargill Deutschland GmbH

Sagsøgt: Hauptzollamt Krefeld

Præjudicielt spørgsmål

Skal tilbagebetalingen af produktionsafgifterne i sukkersektoren, for hvilke der i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 1360/2013 af 2. december 2013 om fastsættelse af produktionsafgifter i sukkersektoren for produktionsårene 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05 og 2005/06, den koefficient, som kræves for beregning af tillægsafgiften for produktionsårene 2001/02 til 2004/05, og det beløb, som sukkerproducenterne skal betale sukkerroesælgere som følge af forskellen mellem den maksimale afgift og den afgift, der skal opkræves for produktionsårene 2002/03, 2003/04 og 2005/06 (1) skal foretages andre beregninger end tidligere, under hensyntagen til ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet foretages efter national lovgivning og navnlig under anvendelse af den i denne lovgivning fastsatte forældelsesregler?


(1)  EUT 2013, L 343, s. 2.