17.9.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 328/25


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Düsseldorf (Německo) dne 4. června 2018 – Cargill Deutschland GmbH v. Hauptzollamt Krefeld

(Věc C-360/18)

(2018/C 328/33)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Düsseldorf

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Cargill Deutschland GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Krefeld

Předběžná otázka

Je třeba nahradit zaplacené dávky z výroby v odvětví cukru, u nichž je třeba podle nařízení Rady (EU) č. 1360/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví dávky z výroby v odvětví cukru pro hospodářské roky 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05 a 2005/06, koeficient nezbytný k výpočtu doplňkové dávky pro hospodářské roky 2001/02 a 2004/05 a částky, jež mají hradit výrobci cukru prodejcům cukrové řepy z důvodu rozdílu mezi maximální dávkou a dávkou, jež má být účtována za hospodářské roky 2002/03, 2003/04 a 2005/06 (1), provést jiné výpočty, než jsou výpočty prováděné v minulosti, s přihlédnutím k zásadám rovnocennosti a efektivity podle vnitrostátních právních předpisů zejména s použitím promlčení upraveného ve vnitrostátních právních předpisech?


(1)  Úř. věst. 2013, L 343, s. 2.