17.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 328/25


Преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 4 юни 2018 г. — Cargill Deutschland GmbH/Hauptzollamt Krefeld

(Дело C-360/18)

(2018/C 328/33)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Жалбоподател: Cargill Deutschland GmbH

Ответник: Hauptzollamt Krefeld

Преюдициален въпрос

Трябва ли възстановяването на налозите върху производството в сектора на захарта, за които съгласно Регламент (ЕС) № 1360/2013 на Съвета от 2 декември 2013 година за определяне на размера на налога върху производството в сектора на захарта за пазарните години 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 и 2005/2006, на коефициента, необходим за изчисляване на допълнителен налог за пазарните години 2001/2002 и 2004/2005, както и на сумата, която производителите на захар трябва да платят на продавачите на цвекло поради разликата между максималния размер на налога и размера на налога, дължим за пазарните години 2002/2003, 2003/2004 и 2005/2006 (1), следва да бъдат направени различни изчисления от предишните, да се извърши, в светлината на принципите на равностойност и ефективност, съгласно националното законодателство, и по-специално при прилагане на предвидената там погасителна давност?


(1)  ОВ L 343, 2013 г., стр. 2.