201807200352013422018/C 276/343582018CJC27620180806RO01ROINFO_JUDICIAL20180601252731

Cauza C-358/18 P: Recurs introdus la 1 iunie 2018 de Republica Polonă împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 15 martie 2018 în cauza T-507/15, Republica Polonă/Comisia


C2762018RO2510120180601RO0034251273

Recurs introdus la 1 iunie 2018 de Republica Polonă împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 15 martie 2018 în cauza T-507/15, Republica Polonă/Comisia

(Cauza C-358/18 P)

2018/C 276/34Limba de procedură: polona

Părțile

Recurentă: Republica Polonă (reprezentant: B. Majczyna, agent)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Anularea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene din 15 martie 2018 în cauza T-507/15, Polonia/Comisia, în măsura în care prin aceasta s-au respins următoarele motive ale acțiunii în anularea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/1119 a Comisiei din 22 iunie 2015 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2015) 4076] ( 1 ):

a)

al doilea aspect al primului motiv, referitor la eficacitatea controalelor la fața locului prealabile acordării recunoașterii preliminare grupurilor de producători și

b)

al doilea aspect al celui de al doilea motiv, referitor la evaluarea riscului de pierderi pentru Fond și rata de corecție forfetară aplicată pentru cheltuielile din cadrul măsurii „Fructe și legume – Grupuri de producători recunoscute preliminar”;

anularea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/1119 a Comisiei din 22 iunie 2015 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2015) 4076], în măsura în care aceasta înlătură de la finanțarea de către Uniune suma de 55375053,74 EUR, cheltuită de agenția de plăți acreditată de Republica Polonă;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prin intermediul hotărârii atacate, Tribunalul a respins acțiunea în anulare formulată de Republica Polonă împotriva deciziei Comisiei Europene prin care a fost înlăturată de la finanțarea de către Uniune a sumelor de 142446,05 EUR și de 55375053,74 EUR, cheltuite de agenția de plăți acreditată de Republica Polonă în cadrul măsurilor „Fructe și legume – Programe operaționale” și, respectiv, „Fructe și legume – Grupuri de producători recunoscute preliminar”.

Comisia a reproșat Republicii Polone trei încălcări legate de cheltuielile menționate. Aceste încălcări priveau, în primul rând, controalele la fața locului referitoare la respectarea criteriilor de recunoaștere de către organizațiile de producători (în ceea ce privește numărul acestor controale), în al doilea rând, controalele la fața locului prealabile acordării recunoașterii preliminare grupurilor de producători sau recunoașterii organizațiilor de producători și, în al treilea rând, ajutoarele plătite în favoarea organizațiilor de producători pentru costurile cu semințele în cadrul programelor operaționale.

Cea de a doua încălcare indicată mai sus rezulta din faptul că autoritățile poloneze nu au verificat, înainte de a acorda recunoașterea preliminară grupurilor de producători și recunoașterea organizațiilor de producători, valoarea minimă necesară a producției comercializate, care este un criteriu esențial de recunoaștere. Comisia apreciază că controalele la fața locului efectuate de autoritățile poloneze în această privință au fost ineficace. Aceasta a considerat aceste controale ca fiind controale-cheie, iar încălcarea pe care a constatat-o justifica, în opinia sa, impunerea unei corecții forfetare de 10 % în ceea ce privește cheltuielile atât în cadrul măsurii „Fructe și legume – Programe operaționale”, cât și în cadrul măsurii „Fructe și legume – Grupuri de producători recunoscute preliminar”.

Republica Polonă invocă următoarele motive împotriva hotărârii atacate:

1.

Denaturarea vădită a faptelor, care rezultă din:

transpunerea constatărilor referitoare la neregularitățile care afectează controalele asupra organizațiilor de producători prealabile recunoașterii lor în privința controalelor asupra grupurilor de producători prealabile recunoașterii preliminare a acestora;

concluzia potrivit căreia controalele asupra grupurilor de producători prealabile recunoașterii preliminare a acestora erau ineficace, în pofida poziției Comisiei din 1 martie 2011 prin care se confirma eficacitatea respectivelor controale.

În cadrul acestui motiv, Republica Polonă susține, în primul rând, că Tribunalul a transpus în mod neadecvat constatările referitoare la neregularitățile care afectează controalele asupra organizațiilor de producători prealabile recunoașterii acestora – și anume Vegapol și Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw w Łowiczu – în cazul aprecierii eficacității controalelor asupra grupurilor de producători prealabile recunoașterii preliminare a acestora. În plus, Republica Polonă susține că Tribunalul a denaturat în mod vădit faptele referindu-se la contradicția indicată de Republica Polonă între scrisoarea Comisiei din 1 martie 2011, care confirmă eficacitatea controalelor efectuate de autoritățile poloneze înainte de acordarea recunoașterii preliminare grupurilor de producători și scrisoarea din 24 februarie 2014, în care Comisia reproșează Republicii Polone o încălcare în această privință. Această denaturare a determinat Tribunalul să tragă concluzii total eronate cu privire la ineficacitatea controalelor asupra grupurilor de producători prealabile recunoașterii preliminare a acestora.

2.

Încălcarea dreptului la un control jurisdicțional efectiv în ceea ce privește cuantumul corecției forfetare aplicate de Comisie.

În cadrul acestui motiv, Republica Polonă susține că Tribunalul nu și-a exercitat controlul jurisdicțional cu privire la temeinicia stabilirii de către Comisie a cuantumului corecției forfetare în cadrul măsurii „Fructe și legume – Grupuri de producători recunoscute preliminar”. În special, Republica Polonă susține că Tribunalul s-a limitat să verifice dacă respectivele controale erau controale-cheie în sensul Orientărilor din 23 decembrie privind calcularea consecințelor financiare în cadrul pregătirii deciziei de închidere a conturilor FEOGA-Garantare (documentul VI/5330/97). Tribunalul nu a examinat însă celelalte elemente pe care Comisia ar fi trebuit să le ia în considerare în vederea calculării riscului de pierderi financiare pentru bugetul Uniunii și a stabilirii cuantumului corecției.

3.

Motivarea insuficientă a hotărârii atacate întrucât Tribunalul a considerat că Comisia:

a demonstrat corespunzător cerințelor legale existența unor neregularități în controalele asupra grupurilor de producători prealabile recunoașterii preliminare a acestora și

a aplicat o rată de corecție forfetară corectă.

În cadrul acestui motiv, Republica Polonă susține că motivarea hotărârii atacate este lacunară în măsura în care Tribunalul a considerat, pe de o parte, că controalele asupra grupurilor de producători prealabile recunoașterii preliminare a acestora au fost ineficace și, pe de altă parte, că rata de corecție financiară de 10 % referitoare la măsura „Fructe și legume – Grupuri de producători recunoscute preliminar” a fost aplicată în mod întemeiat.


( 1 ) JO 2015, L 182, p. 39.