201807200352013422018/C 276/343582018CJC27620180806LT01LTINFO_JUDICIAL20180601252731

Byla C-358/18 P: 2018 m. birželio 1 d. Lenkijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. kovo 15 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-507/15, Lenkijos Respublika / Komisija


C2762018LT2510120180601LT0034251273

2018 m. birželio 1 d. Lenkijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. kovo 15 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-507/15, Lenkijos Respublika / Komisija

(Byla C-358/18 P)

2018/C 276/34Proceso kalba: lenkų

Šalys

Apeliantė: Lenkijos Respublika, atstovaujama B. Majczyna

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2018 m. kovo 15 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-507/15, Lenkijos Respublika / Europos Komisija, tiek, kiek juo buvo atmesti toliau nurodyti ieškinio pagrindai, kuriais siekta, kad būtų panaikintas 2015 m. birželio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1119 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 4076) ( 1 ):

a)

ieškinio pirmojo pagrindo antra dalis dėl anksčiau pripažintų gamintojų grupių patikrų vietoje ir

b)

ieškinio antrojo pagrindo antra dalis dėl fondų nuostolių grėsmės įvertinimo ir fiksuoto pataisos koeficiento, taikomo išlaidoms pagal priemonę „Vaisiai ir daržovės – anksčiau pripažintos gamintojų grupės“, dydžio.

Panaikinti 2015 m. birželio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/1119 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 4076) tiek, kiek juo 55375053,74 EUR dydžio Lenkijos Respublikos akredituotos mokėjimo agentūros išlaidos nefinansuojamos Europos Sąjungos lėšomis.

Priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi abiejose instancijose išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Skundžiamame sprendime Bendrasis Teismas atmetė Lenkijos Respublikos ieškinį dėl Europos Komisijos sprendimo, kuriuo 142446,05 EUR ir 55375053,74 EUR dydžio Lenkijos Respublikos akredituotos mokėjimo agentūros išlaidos pagal priemones „Vaisiai ir daržovės – veiksmų programos“ ir „Vaisiai ir daržovės – anksčiau pripažintos gamintojų grupės“ nefinansuojamos Europos Sąjungos lėšomis.

Komisija teigė, kad, kalbant apie išlaidas šioms priemonėms, Lenkijos Respublika padarė tris pažeidimus. Tie pažeidimai susiję, pirma, su patikromis vietoje siekiant nustatyti, ar gamintojų grupės tenkina pripažinimo kriterijus, (patikrų skaičius), antra, su patikromis vietoje iki išankstinio pripažinimo gamintojų grupe arba pripažinimo gamintojų organizacija ir, trečia, su pagalba, gamintojų organizacijoms sumokėta už išlaidas sėklai įgyvendinant veiksmų programas.

Antrasis pažeidimas pasireiškė tuo, kad Lenkijos institucijos prieš išankstinį pripažinimą gamintojų grupe arba pripažinimą gamintojų organizacija nepatikrino minimalios tinkamos parduoti produkcijos vertės, t. y. esminę reikšmę pripažinimui turinčio kriterijaus. Komisijos nuomone, šiuo tikslu Lenkijos institucijų atliktos patikros buvo neveiksmingos. Anot Komisijos, šioms patikroms teko esminis vaidmuo, o Komisijos konstatuotas pažeidimas buvo pagrindas išlaidoms taikyti fiksuoto dydžio 10 % pataisą tiek pagal priemonę „Vaisiai ir daržovės – veiksmų programos“, tiek pagal priemonę „Vaisiai ir daržovės – anksčiau pripažintos gamintojų grupės“.

Lenkijos Respublika dėl skundžiamo sprendimo remiasi šiais apeliacinio skundo pagrindais:

1.

Akivaizdus faktinių aplinkybių iškraipymas dėl to, kad:

išvados dėl pažeidimų atliekant gamintojų organizacijų patikras iki jų pripažinimo buvo pritaikytos gamintojų grupių patikroms iki išankstinio pripažinimo,

buvo konstatuota, jog gamintojų grupių patikros iki išankstinio pripažinimo buvo neveiksmingos, nepaisant 2011 m. kovo 1 d. Komisijos pozicijos, kuria buvo patvirtintas tų patikrų veiksmingumas.

Nurodydama šį apeliacinio skundo pagrindą Lenkijos Respublika pirmiausia teigia, kad Bendrasis Teismas išvadas dėl pažeidimų atliekant gamintojų organizacijų, pvz., Vegapol arba Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw in Łowicz, patikras neleistinai pritaikė gamintojų grupių patikrų iki jų išankstinio pripažinimo vertinimui. Be to, Bendrasis Teismas akivaizdžiai iškraipė faktines aplinkybes, kai nagrinėjo Lenkijos Respublikos teiginį dėl prieštaravimo tarp 2011 m. kovo 1 d. Komisijos rašto, kuriuo ji patvirtinto Lenkijos institucijų prieš išankstinį gamintojų grupių pripažinimą atliktų patikrų veiksmingumą, ir 2014 m. vasario 24 d. rašto, kuriame Komisija kaltina Lenkijos Respubliką šioje srityje padarytais pažeidimais. Remdamasis šiais iškraipymais Bendrasis Teismas priėjo prie visiškai klaidingų išvadų dėl gamintojų grupių patikrų iki jų išankstinio pripažinimo neveiksmingumo.

2.

Teisės į veiksmingą teisminę kontrolę, kiek tai susiję su Komisijos taikyto fiksuoto pataisos koeficiento dydžiu, pažeidimas.

Šiuo klausimu Lenkijos Respublika teigia, kad Bendrasis Teismas neatliko Komisijos priemonei „Vaisiai ir daržovės – veiksmų programos“ nustatyto fiksuoto pataisos koeficiento dydžio teisėtumo teisminės kontrolės. Visų pirma Bendrasis Teismas savo kontrolę apribojo iki patikrinimo, ar aptariamos patikros yra pagrindinės kontrolės priemonės, kaip jos suprantamos pagal 1997 m. gruodžio 23 d. Finansinių padarinių apskaičiavimo gaires rengiant sprendimą dėl EŽŪOGF Garantijų skyriaus sąskaitų patikrinimo (VI/5330/97-PL). Priešingai, Bendrasis Teismas nepatikrino visų likusių aspektų, į kuriuos Komisija turėjo atsižvelgti įvertindama Sąjungos biudžeto nuostolių riziką ir nustatytą pataisos koeficiento dydį.

3.

Nepakankamas sprendimo motyvavimas, kiek tai susiję su Bendrojo Teismo konstatavimu, kad Komisija:

įrodė gamintojų grupių patikrų prieš išankstinį pripažinimą pažeidimą ir

teisingai nustatė fiksuoto koeficiento dydį.

Nurodydama šį apeliacinio skundo pagrindą Lenkijos Respublika teigia, kad sprendimas nepakankamai motyvuotas, kiek tai susiję su Bendrojo Teismo konstatavimu, kad, pirma, gamintojų grupių patikros prieš išankstinį pripažinimą buvo neveiksmingos, ir, antra, kad priemonei „Vaisiai ir daržovės – anksčiau pripažintos gamintojų grupės“ buvo teisingai nustatytas 10 % fiksuoto dydžio pataisos koeficientas.


( 1 ) OL L 182, p. 39.