201808030542050252018/C 294/283552018CJC29420180820SV01SVINFO_JUDICIAL20180531212221

Mål C-355/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Salzburg (Österrike) den 31 maj 2018 – Barbara Rust-Hackner mot Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich


C2942018SV2110120180531SV0028211222

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Salzburg (Österrike) den 31 maj 2018 – Barbara Rust-Hackner mot Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

(Mål C-355/18)

2018/C 294/28Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesgericht Salzburg

Parter i det nationella målet

Klagande: Barbara Rust-Hackner

Motpart: Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 15.1 direktiv 90/619/EEG (andra livförsäkringsdirektivet) ( 1 ), i dess ändrade lydelse enligt direktiv 92/96/EEG (tredje livförsäkringsdirektivet) ( 2 ), jämförd med artikel 31 i direktiv 92/96/EEG, tolkas så, att informationen om rätten att säga upp avtalet också ska innehålla en anvisning om att uppsägningen inte måste ha någon särskild form?

2)

Kan en uppsägning på grund av felaktig information om rätten att säga upp avtalet även ske efter att livförsäkringsavtalet har upphört till följd av försäkringstagarens uppsägning (och återköp)?


( 1 ) Rådets direktiv 90/619/EEG av den 8 november 1990 om samordning av lagar och andra författningar om direkt livförsäkring, och med bestämmelser avsedda att göra det lättare att effektivt utnyttja friheten att tillhandahålla tjänster, och om ändring av direktiv 79/267/EEG (EGT L 330, s. 50).

( 2 ) Rådets direktiv 92/96/EEG av den 10 november 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser direkt livförsäkring och om ändring av direktiven 79/267/EEG och 90/619/EEG (tredje livförsäkringsdirektivet) (EGT L 360, s. 1).