201808030412050342018/C 294/273542018CJC29420180820SV01SVINFO_JUDICIAL20180530202121

Mål C-354/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Bacău (Rumänien) den 30 maj 2018 – Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu mot SC Blue Air – Airline Management Solutions Srl


C2942018SV2010120180530SV0027201212

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Bacău (Rumänien) den 30 maj 2018 – Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu mot SC Blue Air – Airline Management Solutions Srl

(Mål C-354/18)

2018/C 294/27Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul Bacău

Parter i det nationella målet

Kärande: Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu

Svarande: SC Blue Air – Airline Management Solutions Srl

Tolkningsfrågor

1.

Är det belopp på 400 euro som föreskrivs i artikel 7.1 b i förordning nr 261/2004 ( 1 ) främst avsett att gottgöra ekonomisk skada, medan ideell skada ska bedömas utifrån artikel 12 i förordningen, eller täcker artikel 7.1 b främst ideell skada medan ekonomisk skada i stället omfattas av artikel 12?

2.

Omfattas ett belopp avseende förlorad inkomst, i den del det överstiger det i artikel 7.1 b föreskrivna beloppet på 400 euro, av begreppet ytterligare kompensation i den mening som avses i artikel 12?

3.

Artikel 12[.1] andra meningen i förordningen föreskriver att ”[k]ompensation som beviljas i enlighet med denna förordning får räknas av från sådan kompensation”. Ska den bestämmelsen tolkas så, att den överlämnar till den nationella domstolen att avgöra om det belopp som beviljas enligt artikel 7.1 b ska dras av, eller är ett sådant avdrag obligatoriskt?

4.

Om avdraget inte är obligatoriskt, på grundval av vilka omständigheter ska den nationella domstolen besluta om att dra av det belopp som föreskrivs i artikel 7.1 b från den ytterligare kompensationen?

5.

Ska skada i form av utebliven lön, som orsakats av att arbetstagaren inte kunnat infinna sig på arbetsplatsen på grund av att denne anlänt för sent till följd av att ett flyg ombokats, bedömas mot bakgrund av de skyldigheter som föreskrivs i artikel 8 eller de som föreskrivs i artikel 12 jämförd med artikel 4 i förordningen?

6.

Innebär lufttrafikföretagets fullgörande av skyldigheten enligt artiklarna 4.3 och 8 i förordningen att lämna assistans att passageraren anses ha blivit fullt informerad om samtliga alternativ för ombokning enligt artikel 8.1 a–c?

7.

Vem är det som har bevisbördan för att en ombokning skett ”snarast möjligt”, i den mening som avses i artikel 8 i förordningen?

8.

Ålägger förordningen passagerarna att försöka hitta andra flyg till sin destination och att begära att flygbolaget skaffar fram lediga platser på dessa eller är flygbolaget skyldigt att på eget initiativ finna den lösning för att transportera passagerarna till deras destination som är mest fördelaktig för dessa?

9.

Är det, vid fastställandet av vilken skada som passagerarna har lidit, relevant att de godtagit flygbolagets förslag att låta dem flyga den 11 september 2016, trots att de kunde förutse att de inte skulle få lön för den tid de var frånvarande från sitt arbete?


( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1).