201808030412050342018/C 294/273542018CJC29420180820SK01SKINFO_JUDICIAL20180530202121

Vec C-354/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Bacău (Rumunsko) 30. mája 2018 – Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu/SC Blue Air – Airline Management Solutions Srl


C2942018SK2010120180530SK0027201212

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Bacău (Rumunsko) 30. mája 2018 – Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu/SC Blue Air – Airline Management Solutions Srl

(Vec C-354/18)

2018/C 294/27Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Bacău

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia – žalobcovia na prvom stupni: Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu

Odvolateľka – žalovaná na prvom stupni: SC Blue Air – Airline Management Solutions Srl

Prejudiciálne otázky

1.

Je účelom sumy 400 eur podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 261/2004 ( 1 ) zásadne náhrada majetkovej ujmy, kým nemajetková ujma má byť posúdená so zreteľom na článok 12 alebo pokrýva článok 7 ods. 1 písm. b) zásadne nemajetkovú ujmu, pričom sa na majetkovú ujmu vzťahuje ustanovenie článku 12?

2.

Spadá suma, ktorá predstavuje nevyplatenú mzdu a ktorá presiahne sumu 400 eur podľa článku 7 ods. 1 písm. b) pod pojem ďalšia náhrada podľa článku 12?

3.

Podľa článku 12 [ods. 1] druhá veta „náhrada poskytnutá podľa tohto nariadenia sa môže od takej náhrady odpočítať.“ Má sa uvedený článok nariadenia vykladať v tom zmysle, že sa ponecháva odpočítanie sumy poskytnutej podľa článku 7 ods. 1 písm. b) od ďalšej náhrady na voľnú úvahu vnútroštátneho súdu alebo je uvedené odpočítanie povinné?

4.

V prípade, že odpočítanie sumy nie je povinné, na základe ktorých skutočností vnútroštátny súd rozhodne, či sa suma podľa článku 7 ods. 1 písm. b) odpočíta od ďalšej náhrady?

5.

Má sa škoda, ktorá vyplynula z nevyplatenia mzdy v dôsledku toho, že sa pracovník nemohol dostaviť na pracovisko z dôvodu oneskoreného príletu do cieľového miesta v dôsledku presmerovania posúdiť z hľadiska splnenia povinností podľa článku 8 alebo podľa článku 12 v spojení s článkom 4?

6.

Vyžaduje sa na splnenie povinnosti leteckého dopravcu poskytnúť starostlivosť v zmysle článku 4 ods. 3 a článku 8 nariadenia č. 261/2004, aby cestujúci bol dôkladne informovaný o všetkých možnostiach v súvislosti s presmerovaním na iný let, ako je to uvedené v článku 8 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia?

7.

Kto má niesť dôkazné bremeno podľa článku 8 nariadenia č. 261/2004 v súvislosti so skutočnosťou, že sa presmerovanie na iný let uskutočnilo čo najskôr?

8.

Ukladá nariadenie povinnosť cestujúcim hľadať iné lety pre cieľové miesto a žiadať leteckú spoločnosť, aby našla voľné miesta na uvedených letoch alebo má letecká spoločnosť ex offo povinnosť hľadať najvýhodnejšiu alternatívu pre cestujúceho na jeho dopravenie do cieľového miesta?

9.

Je pri určení škody, ktorá vznikla cestujúcim, podstatná skutočnosť, že cestujúci súhlasili s návrhom leteckej spoločnosti o poskytnutí letu na 11. septembra 2016, hoci mohli predpokladať, že im nebude mzda vyplatená za obdobie neprítomnosti na pracovisku?


( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).