201808030412050342018/C 294/273542018CJC29420180820ET01ETINFO_JUDICIAL20180530202121

Kohtuasi C-354/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Bacău (Rumeenia) 30. mail 2018 – Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu versus SC Blue Air – Airline Management Solutions Srl


C2942018ET2010120180530ET0027201212

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Bacău (Rumeenia) 30. mail 2018 – Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu versus SC Blue Air – Airline Management Solutions Srl

(Kohtuasi C-354/18)

2018/C 294/27Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunalul Bacău

Põhikohtuasja pooled

Apellandid, esimeses kohtuastmes hagejad: Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu

Apellant, esimeses kohtuastmes kostja: SC Blue Air – Airline Management Solutions Srl

Eelotsuse küsimused

1.

Kas määruse nr 261/2004 ( 1 ) artikli 7 lõike 1 punktis b ette nähtud 400 euro eesmärk on hüvitada peamiselt varaline kahju, samas kui mittevaralist kahju tuleb hinnata artikli 12 alusel, või hõlmab artikli 7 lõike 1 punkt b peamiselt mittevaralist kahju ja varalise kahju suhtes kohaldatakse artikli 12 sätteid?

2.

Kas artikli 7 lõike 1 punktis b ette nähtud 400 eurot ületav saamata jäänud töötasu on hõlmatud artiklis 12 osutatud lisahüvitise mõistega?

3.

Artikli 12 [lõike 1] teises lauses on sätestatud, et „[k]äesoleva määruse alusel antud hüvitis võidakse sellisest lisahüvitisest maha arvata“. Kas määruse seda artiklit tuleb mõista nii, et see annab artikli 7 lõike 1 punkti b alusel makstud rahasumma lisahüvitisest mahaarvamiseks siseriiklikule kohtule kaalutlusõiguse või on selline mahaarvamine kohustuslik?

4.

Juhul, kui rahasumma mahaarvamine ei ole kohustuslik, siis milliste tegurite alusel otsustab siseriiklik kohus, kas artikli 7 lõike 1 punktis b nimetatud rahasumma tuleb lisahüvitisest maha arvata?

5.

Kas töötasu maksmata jätmisest tulenevat kahju, mis on tingitud asjaolust, et töötaja ei saanud tööle ilmuda teekonna muutmise tõttu hilinenult sihtpunkti saabumise pärast, tuleb hinnata artiklis 8 või artiklis 12 koostoimes artikliga 4 sätestatud kohustuste täitmise seisukohast?

6.

Kas lennuettevõtja kohustus vastavalt määruse nr 261/2004 artikli 4 lõikele 3 ja artiklile 8 abistada tähendab, et reisija on täielikult informeeritud kõikidest teekonna muutmise võimalustest, nagu on ette nähtud määruse artikli 8 lõike 1 punktide a, b ja c alusel?

7.

Kellel lasub vastavalt määruse nr 261/2004 artiklile 8 tõendamiskohustus, et teekonda muudeti nii kiiresti kui võimalik?

8.

Kas määrus paneb reisijatele kohustuse otsida sihtkohta teisi lende ja paluda lennuettevõtetel nendele lendudele vabu kohti või peab lennuettevõtja omal algatusel otsima sobivaimat võimalust reisija sihtkohta vedamiseks?

9.

Kas reisijatele tekitatud kahju kindlaks määramisel on oluline asjaolu, et nad on nõustunud lennuettevõtja ettepanekuga pakkuda neile lendu 11. septembril 2016, kuigi nad võisid ette näha, et neile ei maksta töölt puudutud aja eest tasu?


( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).