201808030412050342018/C 294/273542018CJC29420180820BG01BGINFO_JUDICIAL20180530202121

Дело C-354/18: Преюдициално запитване от Tribunalul Bacău (Румъния), постъпило на 30 май 2018 г. — Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu/SC Blue Air — Airline Management Solutions Srl


C2942018BG2010120180530BG0027201212

Преюдициално запитване от Tribunalul Bacău (Румъния), постъпило на 30 май 2018 г. — Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu/SC Blue Air — Airline Management Solutions Srl

(Дело C-354/18)

2018/C 294/27Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Tribunalul Bacău

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu

Ответник: SC Blue Air — Airline Management Solutions Srl

Преюдициални въпроси

1)

Следва ли член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 261/2004 да се тълкува в смисъл, че сумата от 400 EUR, предвидена в член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 261/2004 ( 1 ), е предназначена главно за поправяне на имуществените вреди, като неимуществените вреди следва да се разглеждат от гледна точка на член 12, или разпоредбата на член 7, параграф 1, буква б) покрива главно неимуществените вреди, като имуществените се уреждат от разпоредбите на член 12?

2)

Включва ли се в понятието за допълнително обезщетение, предвидено от член 12, сумата, която представлява нереализиран доход от заплата, надхвърлящ сумата от 400 EUR, определена от член 7, параграф 1, буква б)?

3)

Следва ли член 12, второ изречение от регламента, според който „[о]безщетението, предоставено по този регламент, може да се приспадне от такова обезщетение“, да се тълкува в смисъл, че оставя на преценката на националната юрисдикция приспадането на сумата, предоставена на основание член 7 параграф 1, буква б) от допълнителното обезщетение или че това приспадане е задължително?

4)

Ако приспадането на сумата не е задължително, кои са критериите, въз основа на които националната юрисдикция решава дали да приспадне сумата, предвидена в член 7, параграф 1, буква б) от допълнителното обезщетение?

5)

Следва ли вредата, причинена от неплащането на доход от заплатата в резултат на невъзможността работникът да се яви на работа поради късното си пристигане в крайния пункт в резултат на премаршрутирането, да се разглежда от гледна точка на изпълнението на задълженията, предвидени от член 8 или от член 12 във връзка с член 4?

6)

Предполага ли изпълнението на задължението на опериращия въздушен авиопревозвач за предоставяне на помощта на основание член 4, параграф 3 и на член 8 от Регламент № 261/2004 на пътника да бъде дадена пълната информация относно целия избор, който той има, за премаршрутиране, така както той е предвиден в член 8, параграф 1, букви а), б) и в) от регламента?

7)

При условията на член 8 от Регламент № 261/2004 на кого е възложена тежестта за доказване, че е направено премаршрутиране с оглед на първа възможност?

8)

Налага ли регламентът задължение на пътниците да извършат търсене с цел намиране на други полети до крайния пункт и да поискат от авиокомпанията да им осигури места в тези полети, или авиокомпанията е длъжна служебно да търси най-изгодния за пътника избор, за да го превози до крайния пункт?

9)

Релевантно ли е при определяне на вредите, причинени на пътниците, обстоятелството, че те са се съгласили с предложението на авиокомпанията да им предложи полет на 11.9.2016 г., макар и да са могли да предположат, че няма да получат заплата за времето, през което ще отсъстват от работа?


( 1 ) Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1, Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218). .