201808030232050132018/C 294/233482018CJC29420180820PL01PLINFO_JUDICIAL20180529171711

Sprawa C-348/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 29 maja 2018 r. – Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele – Società semplice / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)


C2942018PL1710120180529PL0023171171

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 29 maja 2018 r. – Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele – Società semplice / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

(Sprawa C-348/18)

2018/C 294/23Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Consiglio di Stato

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca apelację: Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele – Società semplice

Druga strona postępowania: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 2 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3950/92 ( 1 ) należy interpretować – także w świetle uzasadnienia dokonanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 5 maja 2011 r. w sprawach połączonych C-230/09 i C-231/09 w odniesieniu do art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 1788/2003/WE ( 2 ) – w ten sposób, że ponowny przydział niewykorzystanej części krajowej ilości referencyjnej przeznaczonej na dostawy może zostać dokonany zgodnie z obiektywnymi kryteriami pierwszeństwa ustalonymi przez państwa członkowskie, czy też należy go interpretować w ten sposób, że ten etap wyrównania ma być podporządkowany wyłącznemu kryterium proporcjonalności?


( 1 ) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3950/92 z dnia 28 grudnia 1992 r. ustanawiające opłatę dodatkową w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. L 405, s. 1).

( 2 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1788/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. L 270, s. 123).