201808030232050132018/C 294/233482018CJC29420180820LV01LVINFO_JUDICIAL20180529171711

Lieta C-348/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 29. maijā iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele – Società semplice/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)


C2942018LV1710120180529LV0023171171

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 29. maijā iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele – Società semplice/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

(Lieta C-348/18)

2018/C 294/23Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Prasītāja: Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele – Società semplice

Atbildētāja: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Prejudiciālais jautājums

Vai Kopienu Regulas Nr. 3950/92 ( 1 ) 2. panta 1. punkts – arī ņemot vērā to, ko Eiropas Kopienu Tiesa jau pamatojusi 2011. gada 5. maija spriedumā apvienotajās lietās C-230/09 un C-231/09 attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1798[1788]/2003 ( 2 ) 10. panta 3. punktu, – ir jāinterpretē tādējādi, ka piegādēm piešķirtā valsts references daudzuma neizmantotās daļas pārdale var tikt veikta saskaņā ar objektīviem dalībvalstu noteiktiem prioritārajiem kritērijiem, vai tas tomēr ir jāinterpretē tādējādi, ka šādu izlīdzināšanas stadiju var reglamentēt vienīgi samērīguma kritērijs?


( 1 ) Padomes Regula (EEK) Nr. 3950/92 (1992. gada 28. decembris), ar ko ievieš papildmaksājumus piena un piena produktu nozarē (OV L 405, 1. lpp.).

( 2 ) Padomes Regula (EK) Nr. 1788/2003 (2003. gada 29. septembris), ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē (OV L 270, 123. lpp.).