201807270312025102018/C 285/423472018CJC28520180813LV01LVINFO_JUDICIAL20180528262611

Lieta C-347/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 28. maijā iesniedza Tribunale di Milano (Itālija) – Avv. Alessandro Salvoni/Anna Maria Fiermonte


C2852018LV2610120180528LV0042261261

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 28. maijā iesniedza Tribunale di Milano (Itālija) – Avv. Alessandro Salvoni/Anna Maria Fiermonte

(Lieta C-347/18)

2018/C 285/42Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Milano

Pamatlietas puses

Prasītājs: Avv. Alessandro Salvoni

Atbildētāja: Anna Maria Fiermonte

Prejudiciālais jautājums

Vai Regulas (ES) Nr. 1215/2012 ( 1 ) 53. pants un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tajos izcelsmes valsts tiesai – kurai, pamatojoties uz likumīgā spēkā stājušos spriedumu, tiek lūgts izdot Regulas (ES) Nr. 1215/2012 53. pantā paredzēto apliecību – ir liegta iespēja pēc savas ierosmes īstenot pilnvaras pārbaudīt, vai ir noticis Briseles I bis regulas II nodaļas 4. iedaļas normu pārkāpums, lai informētu patērētāju par, iespējams, konstatēto pārkāpumu un ļautu šim patērētājam apzināti izvērtēt iespēju izmantot šīs regulas 45. pantā paredzēto tiesiskās aizsardzības līdzekli?


( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV 2012, L 351, 1. lpp.).