201807270312025102018/C 285/423472018CJC28520180813FI01FIINFO_JUDICIAL20180528262611

Asia C-347/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Milano (Italia) on esittänyt 28.5.2018 – Asianajaja Alessandro Salvoni v. Anna Maria Fiermonte


C2852018FI2610120180528FI0042261261

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Milano (Italia) on esittänyt 28.5.2018 – Asianajaja Alessandro Salvoni v. Anna Maria Fiermonte

(Asia C-347/18)

2018/C 285/42Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Milano

Pääasian asianosaiset

Hakija: Asianajaja Alessandro Salvoni

Vastapuoli: Anna Maria Fiermonte

Ennakkoratkaisukysymys

Onko asetuksen N:o 1215/2012 ( 1 ) 53 artiklaa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että alkuperävaltion tuomioistuimilla, joilta on alun perin haettu asetuksen N:o 1215/2012 53 artiklassa säädettyä todistusta lopullisen ratkaisun osalta, olisi mahdollisuus käyttää viran puolesta toimivaltaansa selvittääkseen, onko asetuksen N:o 1215/2012 II luvun 4 jakson säännöksiä rikottu, jotta kuluttajalle voidaan ilmoittaa mahdollisesti todetusta rikkomisesta ja antaa hänelle mahdollisuus arvioida kaikista seikoista tietoisena mahdollisuutta vedota saman asetuksen 45 artiklassa säädettyyn oikeussuojakeinoon?


( 1 ) Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012 (EUVL 2012, L 351, s. 1).