201807270312025102018/C 285/423472018CJC28520180813ET01ETINFO_JUDICIAL20180528262611

Kohtuasi C-347/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Milano (Itaalia) 28. mail 2018 – Advokaat Alessandro Salvoni versus Anna Maria Fiermonte


C2852018ET2610120180528ET0042261261

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Milano (Itaalia) 28. mail 2018 – Advokaat Alessandro Salvoni versus Anna Maria Fiermonte

(Kohtuasi C-347/18)

2018/C 285/42Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Milano

Põhikohtuasja pooled

Hageja: advokaat Alessandro Salvoni

Kostja: Anna Maria Fiermonte

Eelotsuse küsimus

Kas määruse (EL) nr 1215/2012 ( 1 ) artiklit 53 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 47 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus see, et liikmesriigi kohus, kellele on esitatud määruse (EL) nr 1215/2012 artiklis 53 nimetatud tunnistuse väljastamise taotlus selle liikmesriigis jõustunud kohtulahendi suhtes, võib kasutada omaalgatusliku tegutsemise pädevust, et kontrollida, kas Brüssel Ia määruse II peatüki 4. jao sätteid on rikutud, et teavitada tarbijat võimalikult täheldatud rikkumisest ja võimalda tal kõikidest asjaoludes teadlikuna kaaluda selle määruse artiklis 45 ette nähtud õiguskaitsevahendi kasutamist?


( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 351, lk 1).