201807060171993492018/C 259/403452018CJC25920180723RO01ROINFO_JUDICIAL20180525282922

Cauza C-345/18 P: Recurs introdus la 25 mai 2018 de Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA și Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 15 martie 2018 în cauza T-211/16, Caviro Distillerie și alții/Comisia


C2592018RO2820120180525RO0040282292

Recurs introdus la 25 mai 2018 de Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA și Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 15 martie 2018 în cauza T-211/16, Caviro Distillerie și alții/Comisia

(Cauza C-345/18 P)

2018/C 259/40Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurente: Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA și Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (reprezentant: R. MacLean, solicitor)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentelor

Recurentele solicită Curții:

anularea hotărârii Tribunalului în măsura în care a substituit în mod eronat propriul raționament la momentul examinării celui de al doilea motiv invocat in cererea acestora;

anularea hotărârii Tribunalului pentru motivul că a denaturat în mod vădit dovezile prezentate în fața sa în ceea ce privește evoluția și situația finală a cotei de piață a industriei Uniunii;

admiterea celui de al doilea motiv al recurentelor întemeiat pe o apreciere incorectă de către Tribunal a situației cotelor de piață și să își exercite competența de a statua cu privire la acest motiv și de a pronunța o hotărâre definitivă;

în subsidiar, trimiterea cauzei Tribunalului pentru a se pronunța în mod corespunzător cu privire la motivul recurentelor în această privință;

declararea faptului că Tribunalul a săvârșit o eroare vădită de apreciere și că a încălcat articolul 3 alineatele (2) și (5) din Regulamentul de bază ( 1 ), atunci când a ajuns la concluzia potrivit căreia Comisia nu a săvârșit o eroare vădită de apreciere în adoptarea concluziilor sale privind prejudiciul material;

declararea hotărârii Tribunalului ca fiind insuficient motivată și contradictorie;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată aferente prezentei proceduri și procedurii în primă instanță.

Motivele și principalele argumente

Recurentele invocă trei motive în susținerea recursului formulat. Cele trei motive invocate în fața Curții se referă la cel de al doilea motiv invocat în fața Tribunalului. Aceste trei motive sunt rezumate după cum urmează:

1.

Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin înlocuirea raționamentului Comisiei cu propriul raționament în aprecierea importanței cotei de piață a industriei Uniunii, atât în termeni relativi, cât și în mod absolut, și/sau a denaturat în mod evident dovezile prezentate în fața sa în legătură cu scăderea cotei de piață a industriei Uniunii.

2.

Tribunalul a săvârșit o eroare vădită de apreciere și a încălcat articolul 3 alineatele (2) și (5) din Regulamentul de bază atunci când a ajuns la concluzia potrivit căreia Comisia nu a săvârșit o eroare vădită de apreciere în adoptarea constatărilor sale privind prejudiciul semnificativ.

3.

Tribunalul nu și-a motivat corespunzător decizia în această privință, întrucât nu a explicat de ce eroarea Comisiei în aprecierea cotei de piață a industriei Uniunii nu ar justifica anularea deciziei atacate, astfel cum solicită recurentele. În plus, motivarea Tribunalului este contradictorie, întrucât constată o eroare de apreciere în evaluarea de către Comisie a cotei de piață a industriei Uniunii, dar apoi se pronunță în favoarea acesteia.


( 1 ) Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene, JO 2009, L 343, p. 51.