201807060171993492018/C 259/403452018CJC25920180723DA01DAINFO_JUDICIAL20180525282922

Sag C-345/18 P: Appel iværksat den 25. maj 2018 af Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA og Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 15. marts 2018 i sag T-211/16, Caviro Distillerie m.fl. mod Kommissionen


C2592018DA2820120180525DA0040282292

Appel iværksat den 25. maj 2018 af Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA og Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 15. marts 2018 i sag T-211/16, Caviro Distillerie m.fl. mod Kommissionen

(Sag C-345/18 P)

2018/C 259/40Processprog: engelsk

Parter

Appellanter: Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA og Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (ved solicitor R. MacLean)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Rettens dom ophæves, idet den begik en fejl ved uberettiget at erstatte sin egen begrundelse, da den vurderede det andet anbringende i appellanternes stævning.

Rettens dom ophæves som følge af en åbenbart urigtig gengivelse af de beviser, der var fremlagt for Retten, hvad angår udviklingen af og den endelige situation for EU-erhvervsgrenens markedsandel.

Appellanternes andet anbringende tiltrædes hvad angår Rettens mangelfulde vurdering af situationen for markedsandelen, og Domstolen udøver sine beføjelser til at træffe afgørelse om dette anbringende og afsiger endelig dom.

Subsidiært hjemvises sagen til Retten med henblik på, at denne træffer passende afgørelse om appellanternes anbringende desangående.

Det fastslås, at Retten foretog et åbenbart urigtigt skøn og tilsidesatte grundforordningens ( 1 ) artikel 3, stk. 2 og 5, ved at konkludere, at Kommissionen ikke havde foretaget et åbenbart urigtigt skøn ved sine konklusioner vedrørende et materielt tab.

Det fastslås, at Retten ikke gav en tilstrækkelig begrundelse og gav en selvmodsigende begrundelse.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne for denne instans og i første instans.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanterne har fremsat tre appelanbringender. Alle tre anbringender fremsat for Domstolen vedrører det andet anbringende fremsat for Retten. De for Domstolen fremsatte anbringender er kortfattet gengivet følgende:

1.

Retten begik en retlig fejl ved at erstatte Kommissionens vurdering med sin egen vurdering, da den vurderede betydningen af nedgangen i EU-erhvervsgrenens markedsandel både i relativ og absolut forstand, og/eller foretog en åbenbart urigtig gengivelse af de beviser, Retten var forelagt, hvad angår faldet i EU-erhvervsgrenens markedsandel.

2.

Retten foretog et åbenbart urigtigt skøn og tilsidesatte grundforordningens artikel 3, stk. 2 og 5, da den konkluderede, at Kommissionen ikke havde foretaget et åbenbart urigtigt skøn ved sine konklusioner om et materielt tab.

3.

Retten gav ikke en passende begrundelse for afgørelsen heraf, idet den ikke forklarede, hvorfor Kommissionens fejlskøn over EU-erhvervsgrenens markedsandel ikke begrundede den annullation af den omtvistede forordning, som appellanterne havde nedlagt påstand om. Retten gav endvidere en selvmodsigende begrundelse, idet den fandt, at Kommissionens vurdering af EU-erhvervsgrenens markedsandel var behæftet med et urigtigt skøn, men endelig frifandt Kommissionen.


( 1 ) – Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30.11.2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (EUT 2009, L 343, s. 51).